เมื่อวันที่ 5 ต.ค.66 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ จำนวน 3 นาย ดังนี้

1.พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (1) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์(1) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์(อัตรา พลเอกพิเศษ)

2.พล.อ.กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (2) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก ) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (2) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

3.พล.อ.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (3) กองบัญาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์(3) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน