รายงาน : มอบนโยบายขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมกันไป มีทั้งรองรับ 10 THACCA 10 Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทย ครองใจคนทั้งโลก

2 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่หอศิลป์แห่งชาติ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในโครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม “21 ปี กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) นำคุณค่า พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ” โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การมหาชนในสังกัดวธ. และเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้าร่วม

นายเสริมศักดิ์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ก้าวต่อไปของวธ.จะขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมตามกรอบนโยบายหลัก วัฒนธรรมนำเศรษฐกิจ พร้อมสืบสาน รักษา ต่อยอด ผ่านจุดเน้นหลักของการขับเคลื่อนนโยบายรองรับ THACCA (Thailand Creative Content Agency) 10 ข้อดังนี้ 1.สำรวจ รวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดใน 10 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และผลักดันนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ 2.สำรวจและพัฒนาแรงงานด้านวัฒนธรรมให้มีทักษะสูง รองรับความต้องการของตลาด 3.บริหารจัดการพื้นที่และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และพลังทางวัฒนธรรม 4.ยกระดับงานวัฒนธรรมเดิมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 5.ส่งเสริมเทศกาลประเพณีของชาติและเทศกาลอื่นๆ ด้านวัฒนธรรม ให้เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 6.ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความทันสมัยและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 7.สร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุน และเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ในการสร้างรายได้ จากการจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม 8.นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการต่อยอดงานวัฒนธรรม 9.อนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมงานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของชาติให้คงคุณค่าและเนื้อหาสาระของวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และ 10.เปิดพื้นที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้และแสดงออกนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ทั้งกล่าวอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่จะขับเคลื่อนคือ Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทย ครองใจคนทั้งโลก จะขับเคลื่อนผ่าน 10 ข้อ ดังนี้ 1.ส่งเสริม 1 ครอบครัว 1 ทักษะ Soft Power 2.ผลักดันโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก 3.ผลักดัน Bangkok เมืองแฟชั่น 4.ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 5.สร้างสังคมรักการอ่าน 6.ผลักดันมวยไทยสู่สากลในทุกมิติ 7.ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 8.ส่งเสริมให้นำวัฒนธรรมไทยไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เกม ภาพยนตร์ ดนตรี แฟชั่น แอนิเมชั่น เป็นต้น 9.เปิดพื้นที่และเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะและดนตรี และ 10.ส่งเสริมอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

“เป้าหมายหมายในการขับเคลื่อนนโยบายในครั้งนี้ คือเด็กและเยาวชน โดยสถาบันครอบครัว สถานศึกษา ศาสนสถาน เป็นพื้นที่ในการหล่อหลอมให้คนเป็นคนดี มีคุณธรรม, เยาวชนใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย, ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม, ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา สืบสานวัฒนธรรม, มีกองทุนช่วยเหลือศิลปินให้ได้รับสวัสดิการที่ดี ไม่ถูกทอดทิ้ง เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทย และมรดกวัฒนธรรมไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นต้น” รมว.วัฒนธรรม กล่าว ต้องตามดูนโยบายขับเคลื่อนที่ว่ามานี้ จะไปถึงเป้าหมายและชัดเจนรูปธรรมได้แค่ไหน ?

ภาพประกอบ