เมื่อวันที่ 30 ก.ย.66 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)ลงพื้นที่ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยสนับสนุนเรื่องที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ เพลิงไหม้ ไล่รื้อ พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากพายุพัดบ้านพังเสียหาย มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รับมอบอาหารแช่แข็งช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จากบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ 

นายวราวุธ กล่าวว่า กระทรวง พม. กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดสุพรรณบุรี เราทำงานร่วมกันมาตลอดเวลา โดยเงินแต่ละบาทที่เราเร่งรัดเพื่อแก้ไขปัญหาซ่อมแซมบ้านให้พี่น้องประชาชน เราระดมสรรพกำลังในการช่วยเหลือกัน ถึงแม้เงินไม่ได้มาก แต่หัวใจสำคัญขึ้นอยู่กับความรวดเร็ว ซึ่งกระทรวง พม. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเราได้รับความช่วยเหลือจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานทีม One Home พม. แม้แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้เข้ามาช่วยเหลือน้ำบาดาล น้ำอุปโภคบริโภค ตลอดจนมีภาคธุรกิจเอกชน เข้ามาช่วยเหลือร่วมด้วยเมื่อเกิดความเสียหาย ทำให้เร่งรัดช่วยเหลือได้ทันท่วงที

นายวราวุธ กล่าวว่า การสำรวจความเสียหายที่เกิดจากพายุพัดบ้านเรือนพี่น้องประชาชน มากกว่า 140 หลังคาเรือน ในพื้นที่ตำบลดอนมะสังข์และโคกโคเฒ่า เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา เราต้องทำงานใกล้ชิดกับ ปภ. แต่อาจเกิดความล่าช้าในการเบิกงบประมาณ เนื่องจากบางครั้งข้อมูลไม่ครบ ไม่ถูกต้อง เราจึงต้องทำให้จบ ทำให้ครบ ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ ขณะนี้บ้านบางส่วนได้ซ่อมแซมเสร็จแล้ว บ้านบางส่วนกำลังซ่อมแซมอยู่ ซี่งงบประมาณของกระทรวง พม. และ ปภ. จะมาถึงมือของเราแน่นอน พี่น้องประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อยามเกิดปัญหา หน่วยงานราชการและทุกภาคส่วนในจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ได้ทอดทิ้งและมาร่วมด้วยช่วยกัน