เมื่อเร็วๆ นี้ “คณะวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพสูง” ได้เชิญช่างถ่ายภาพ 8 คน จาก 6 ประเทศมาเยือนเขตหลงก่างของเมืองเซินเจิ้น เพื่อเที่ยวชมการท่องเมี่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เมืองโบราณกานเคิง และหมู่บ้านต้าเฟินโหยวฮว่า หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในด้านอุตสาหกรรมภาพวาดสีน้ำมันแห่งภาพวาดสีน้ำมัน

พวกเขาได้ชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามเขตเมืองแห่งอนาคตจากบนตึกแฝด “Shenzhen Galaxy Twin Towers”  ได้สัมผัสเสน่ห์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สถาบันปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์เพื่อสังคมเซินเจิ้น (AIRS) และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ (เซินเจิ้น) และได้เที่ยวชมเมืองแห่งคาร์บอนต่ำนานาชาติ (International Low Carbon City) และสวนนิเวศพลังงานหลงก่างเพื่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียวภายในเมืองเซินเจิ้น

พวกเขาได้สัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่จับต้องไม่ได้ Twenty-Four Histories Academy และสัมผัสความหมายของการพัฒนาที่เขตเมืองการศึกษาและวิทยาศาสตร์นานาชาติต้ายุ่นเซินเจิ้น-ฮ่องกง ความมีชีวิตชีวาของเขตหลงก่าง และเส้นทางการพัฒนาคุณภาพสูง 30 ปี ของเขตหลงก่างได้สะท้อนผ่านเลนส์ของพวกเขา

​​​​​​​

​​​​​​​