รายงาน : ชูเชียงใหม่ ‘นครแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม’ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ประจำปี พ.ศ. 2568 (UCCN ANNUAL CONFERENCE 2025)

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566 ได้รายงานถึงผลการเสนอเมืองเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม ประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2568 (UCCN ANNUAL CONFERENCE 2025) จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติให้ประเทศไทยยื่นประมูลสิทธิ์เสนอตัวเป็นเจ้าภาพดังกล่าวต่อองค์การยูเนสโก ด้วย ภายใต้แนวคิด “Enhancing Multicultural Transformation” เชื่อมอดีตสู่ปัจจุบัน สร้างนวัตกรรมเพื่อการต่อยอด ขณะนี้ทางวธ.ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติว่า ยังมีเมืองที่จะได้รับการเสนอเป็นเจ้าภาพพร้อมกับประเทศไทย ประกอบด้วย 5 เมือง ได้แก่ เมืองเคดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย, เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี, เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์, เกเรตาโร ประเทศเม็กซิโก และอิสฟาฮาน ประเทศอิหร่าน ซึ่งจะมีการคัดเลือกโดยองค์การยูเนสโกจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ช่วงปลายปี 2566 นี้

สำหรับการเตรียมการดังกล่าว มีวธ. จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และพร้อมผลักดันเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 เมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน(Crafts and Folk Art) ร่วมกับภูเก็ต(สาขาอาหาร) กรุงเทพมหานคร(สาขาการออกแบบ) สุโขทัย(สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) และเพชรบุรี(สาขาอาหาร) อีกทั้งเป็น ‘นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม’ พร้อมด้วยศักยภาพ มีความคาดหวังที่จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเชื่อมโยงและแบ่งปันแรงบันดาลใจ(Sharing) อาทิ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ และการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนความสร้างสรรค์ที่ไม่มีสิ้นสุด นำไปสู่การสร้างความสุขด้วยแนวคิดเมืองมีชีวิต เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกเหนือการขับเคลื่อนการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกของประเทศไทย และการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีโลก ยังมีการคาดการณ์ว่าหากเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้กว่า 125.86 ล้านบาท และเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เข้าถึงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อันเกิดจากการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก รวมถึงยังสอดคล้องกับพันธกิจของวธ. ที่ต้องการเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศผ่านมิติทางวัฒนธรรมอีกด้วย ต้องดูกันว่าความคาดหวังเชียงใหม่ ‘นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม’ จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ประจำปี พ.ศ. 2568 (UCCN ANNUAL CONFERENCE 2025) หรือไม่