ร่วมสมัย / ชะมวง พฤกษาถิ่น : เป็นผลงาน “ฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล” ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) กล่าวว่า แสดงความยินดีกับนายฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรมประจำปี 2563 สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบกระชังหอยอ่างศิลา คว้ารางวัล INDE Awards 2023 สาขา The Influencer ซึ่งเป็นรางวัลด้านสถาปัตยกรรมรางวัลอันทรงเกียรติด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก และรางวัล Australia Good Design Award Gold Winner & "Best in Class" พร้อมกันนี้ยังได้รับการพิจารณาผ่านเข้ารอบการประกวดผลงานการออกแบบและอยู่ระหว่างการพิจารณาตัดสินรางวัลในต่างประเทศหลายรายการ ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ในโครงการ “เทศกาลชิมหอยสุดปัง ชมกระชังอ่างศิลา” ร่วมกับหลักสูตรนานาชาติ International Program In Design & Architecture ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับผลงานดังกล่าวสะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในแง่มุมที่ถูกซุกซ่อนอยู่ผ่านทางสถาปัตยกรรม การให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่รอบตัวแต่อาจถูกมองข้าม การเปิดมุมมองให้มนุษย์ตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันระหว่างส่วนพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะ สร้างให้กลายเป็นชุมชนที่น่าอยู่ โดยศิลปิน ได้นำความรู้ด้านสถาปัตยกรรมมาผนวกเข้ากับภูมิปัญญาชุมชน โดยดัดแปลงกระชังหอยอ่างศิลาให้กลายเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย ใช้ไม้ไผ่วัสดุพื้นถิ่นและวัสดุสมัยใหม่ โดยผลงานนี้จะสามารถช่วยสร้างโอกาสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยด้วย ทั้งนี้โครงการ “เทศกาลชิมหอยสุดปัง ชมกระชังอ่างศิลา” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 บนกระชังหอยที่ตั้งอยู่กลางทะเล ณ ชุมชนอ่างศิลา ชุมชนเก่าแก่ของจังหวัดชลบุรี