วันศุกร์ที่ 15  กันยายน 2566  เวลา  13.00 น. ณ  โรงแรมลำปำรีสอร์ท ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมพลังและบทบาททางสังคมของอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กิจกรรม ถอดบทเรียนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและจัดทำแผนขับเคลื่อนปี 2567 พร้อมมอบรางวัล แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีโครงการผลงานดีเด่น และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดีเด่น กล่าวรายงาน โดย นางมณี สารผล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 81 คน ประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนและสภาองค์กรชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย พม. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกองทุนสวัสดิการชุมชนทุกระดับ   


 
          นายกันตพงศ์ กล่าวว่าการจัดโครงการในวันนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเป็นระบบในทุกมิติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความยากจนในกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  จึงจำเป็นต้องมีการเสริมพลัง พัฒนาศักยภาพเครือข่าย พม. ในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจังหวัดพัทลุงมีข้อมูลผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มคนเปราะบางทางสังคมจากฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP จำนวน ๑๕,๑๗๒ ครัวเรือน และครัวเรือนเปราะบางในระบบ MSO-Logbook จำนวน ๙,๐๗๘ ครัวเรือน ) ซึ่งครอบคลุมในทุกมิติ  และจากการจัดทำรายงานสถานการณทางสังคมจังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๕ พบว่า จังหวัดพัทลุงมีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข จำนวน ๔ ปัญหา ได้แก่ ๑) ปัญหาเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  ๒)ปัญหาครอบครัวอ่อนแอ จากการเปลี่ยนโครงสร้างของสถาบันครอบครัว และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความซับซ้อน  ๓) ปัญหาความยากจน/ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย  และ ๔) ปัญหาผู้สูงอายุ จังหวัดพัทลุงมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี ๒๕๖๖ มีผู้สูงอายุ จำนวนร้อยละ ๒๐.๔๔ ของจำนวนประชากร ในขณะเดียวกันจังหวัดพัทลุงมีอาสาสมัครและองค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๓,๒๘๓ คน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จำนวน ๖๐๓ คน  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ ๑๑๕ คน กองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน ๗๓ กองทุน  องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน ๘๕ องค์กร ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง แต่ก็ต้องมีพัฒนาศักยภาพและยกระดับในการใช้ทักษะในการการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางต่อไป


         
       นายกันตพงศ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า เครือข่าย พม. เป็นหัวใจในการดูแลกลุ่มเป้าหมายทุกประเภทในระดับพื้นที่ หากเครือข่ายเราเข้มแข็งจะสามารถดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลุ่มคนยากจน และกลุ่มคนเปราะบาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดหวังว่าจังหวัดพัทลุงจะเป็นต้นแบบในด้านการจัดสวัสดิการสังคม ดูแลและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างเป็นระบบและพัฒนาต่อยอดรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา “พัทลุงโมเดล” ต่อไป ทั้งนี้ พม.ตรัง พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หากประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนสามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 หรือผ่านระบบ ESS Help me  กรณีแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม โดยคลิกลิงก์ https://lin.ee/GetbF8D เพิ่มเพื่อนใส่มือถือไว้แจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชม.