รัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการ 6 แห่งผนึกกำลังจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารทุนมนุษย์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ยกระดับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development กล่าวว่า DAD เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารทุนมนุษย์ในรัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการ ปีที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วย การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ องค์การจัดการน้ำเสีย และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้ได้กำหนดหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ระบบงาน ตามเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers ได้แก่ 1. การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทุนมนุษย์ 2. บทบาทของ HR ในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือ HR Strategic Partner และ 3. การติดตามความสำเร็จของระบบ PMS และ HRD ที่แต่ละรัฐวิสาหกิจที่ได้ดำเนินการ

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้เชิญวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อให้เครือข่ายรัฐวิสาหกิจในกลุ่มสาธารณูปการด้าน HR ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด วิธีการ และการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กรในทิศทางที่สอดคล้องกัน
    
โดยดร.นาฬิกอติภัค กล่าวขอบคุณผู้บริหารจากรัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการทั้ง 6 แห่ง ที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เนื่องจากมีส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านทรัพยากรมนุษย์สามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรัฐวิสาหกิจในกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป

ด้าน นายนิธิศ  ทองสอาด ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล) การประปาส่วนภูมิภาค กล่าวว่า การเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารทุนมนุษย์ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจสาธารณูปการ ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างพลังร่วมกันที่จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปได้ไกล และสามารถสร้างความยั่งยืนในด้านการสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร 

ส่วน นางสุภามาศ  สุทธิบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดการสัมมนาของ DAD ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 นี้ทำให้ได้รับข้อมูลและความรู้ที่มีคุณค่า   ได้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ทำให้ทุกหน่วยงานได้รับประโยชน์ มีมุมมองในการแก้ไขปัญหาที่มากขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดำเนินงานด้าน HR  อีกทั้งยังเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นแนวทางในแก้ไขปัญหาของทุกองค์กรได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังทำให้เกิดความคุ้นเคยและสามารถรวมตัวเป็นเครือข่ายกันได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น