มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นำโดย นายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 4 (ปปช.ภาค 4) ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสององค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ (ฝ่าย 3) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.), รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ, นายกุล ภาคเดียว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น และ หน่วยงานภาคีเครือข่ายป้องกันการทุจริต ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการ สำหรับเรื่องทุจริตในหน่วยงานภาครัฐอย่างที่ทุกท่านทราบดีว่าเป็นมะเร็งร้ายที่กัดเซาะความเจริญก้าวหน้า ของประเทศ การที่ปปช.ได้มีแผนงานที่จะทำในหลายมิติและรูปแบบถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในส่วนภาคการศึกษาเรามีหน้าที่โดยตรงในการให้ความรู้ การอบรมระยะสั้น และด้านการศึกษา โดยเฉพาะกับนักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะต้องออกไปทำงานในอนาคต ความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์และเสริมอุดมการณ์ของ ปปช. อีกทั้งยังเป็นอุดมการณ์ของ มข.ด้วย ที่จะผลิตบัณฑิตให้ออกไปให้เป็นคนไม่ทุจริต 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การสนับสนุนเต็มที่และยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับ ปปช.ในทุกมิติ การป้องกันและปราบปรามทุจริต ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) คือ หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ซึ่งได้ถ่ายทอดและนำไปใช้กับทุกหน่วยงาน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านก็ได้ดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต เช่น การออกนโยบายการไม่ให้หรือไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือในการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการเรียนรู้ ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองอีกด้วย

นายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภาค 4 กล่าวว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการเป็นสถานศึกษาชั้นนำของประเทศ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรมการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการพัฒนาหลักสูตร การวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการเรียนรู้ในหลักสูตรฯ ตลอดจนการนำเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไปเป็นหลักสูตรอบรมคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน ITA ให้กับนักศึกษา นอกจากนี้จะขยายผลไปยังภาคีสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคอีสานอีกด้วย

ทั้งนี้ จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการจัดฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการทำงานในองค์กรภายใต้ หลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในรูปแบบการ ฝึกอบรมระยะสั้นในสถานที่ และรูปแบบออนไลน์ 2. เพื่อสร้างความร่วมมือในการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการเรียนรู้ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 3.เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ