จิปาถะวัฒนธรรม / หนามยอกอก : ศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 ปฏิทินจันทรคติไทย ขึ้น 9 ค่ำ เดือนเก้า ปีเถาะ ..00.. การเมืองไทย จากนี้ไปรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 บริหารประเทศ ..00.. ช่วงนี้โผครม.เยอะ ในส่วนของงานวัฒนธรรม ใครจะมานั่งรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) บ้างก็ว่ามาจากภูมิใจไทย บางกระแสก็ว่าพลังประชารัฐ หรือจะเป็นเพื่อไทย ก็คงไม่หนีไปจากนี้ ..00.. มาเข้าโหมดกิจกรรมการงานวธ. กันดีกว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ประกาศชื่อศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 จำนวน 12 ท่าน 3 สาขา ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ศิลปะการแสดง กันไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ในที่นี้แสดงความยินดี ศ.เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร (ภาพพิมพ์) สมเถา สุจริตกุล (ดนตรีสากล-ประพันธ์เพลงร่วมสมัย) ทั้งนี้ปัจจุบันมีศิลปินแห่งชาติได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตั้งแต่ปี 2528 - 2564 จำนวน 342 คน และปี 2565 จำนวน 12 คน ร่วมทั้งหมดจำนวน 354 คน แบ่งเป็นสาขาทัศน์ศิลป์ 105 คน สาขาวรรณศิลป์ 61 คน และสาขาศิลปะการแสดง 188 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 175 คน และมีชีวิตอยู่ 179 คน ..00.. กรมการศาสนา(ศน.) ประกาศผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 จำนวน 160 รางวัล เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พระสงฆ์ ฆราวาส และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพระพุทธศาสนา ดูรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ได้ทาง www.dra.go.th ..00.. แบบอย่าง ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องแก่บุคคลคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู จนเป็นแบบอย่างของสำนักงานปลัดวธ. และสำนักงานรัฐมนตรี ..00.. วธ.เปิดตัวโมเดล “THAIS” โดยใช้ “มาลัย” เป็นสัญลักษณ์ ประกอบด้วยการร้อยดอกไม้ 3 ส่วนเรียงต่อกันเป็นวงกลม โดยส่วนที่ 1 เป็นการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ วัฒนธรรมดั้งเดิม(T-Traditional Culture) และวัฒนธรรมร่วมสมัย(H-Hip Culture) ส่วนที่ 2 หมายถึงการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม(A-Add Value) และส่วนที่ 3 หมายถึงการโน้มน้าวหรือชักจูงให้เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม(I-Influence) รวมเป็นคำว่า“THAI” ส่วนอุบะ 3 เส้น หมายถึงผลประโยชน์ต่อประทศไทย 3 ด้าน (3S) ที่มาจากการดำเนินงานขับเคลื่อนส่งเสริม Soft Power ประกอบด้วยเศรษฐกิจเติบโต(Scaling Economy) สังคมยั่งยืน(Sustainable Society) และเสริมสร้างภาพลักษณ์และจุดยืนของไทยในเวทีโลก(Strengthening Position) ..00.. เสนอตัว ประสพ เรียงเงิน ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) บอกจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ ครั้งที่ 4 ต่อจากจ.เชียงราย ทั้งนี้ในวันที่ 31 ส.ค. – 1 ก.ย.นี้ จะมีการประชุมร่วมกับผู้ว่าฯจ.ภูเก็ต ศิลปิน เครือข่าย ประเมินความพร้อมตลอดจนสำรวจพื้นที่สถานที่ต่างๆ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ พื้นที่สร้างสรรค์ใหม่ รวมถึงพื้นที่สาธารณะที่คาดว่าจะพัฒนาขึ้นใหม่ เช่น ถนนศิลปะ สวนศิลปะ ประติมากรรม ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณา หากผ่านการเห็นชอบแล้ว จะต้องดำเนินการวางแผนของบประมาณรองรับการจัดงานตั้งแต่ปี 2567 โดยคาดว่างานน่าจะจัดอยู่ในช่วงปลายปี 2568 ถึงต้นปี 2569 ..00.. ส่วนรายการนี้ สศร.สนับสนุนงบอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการดำเนินโครงการก่อร่างสร้างศิลป์ ฟื้นถิ่นบ่านซ้าน จัดขึ้นที่ตลาดดาวน์ทาวน์ ชุมชนบ่านซ้านจุ้ยตุ่ย จ.ภูเก็ต จนถึง 28 ส.ค. แล้วพบจิปาถะวัฒนธรรมกันใหม่ ..00

สมเถา สุจริตกุล ศิลปินแห่งชาติ 2565 ศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล-ประพันธ์เพลงร่วมสมัย)

แบบอย่าง มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องแก่บุคคลคุณธรรมของสำนักงานปลัดวธ.

ภูเก็ตสู่เมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์