“พิษณุ ศุภนิมิตร – ธงไชย แมคอินไตย์ – สมเถา สุจริตกุล” อีก 9 ท่าน ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565

23 ส.ค. 66 ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม แถลงข่าวผลการประชุมผลคัดเลือศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 12 ดังนี้ ประกอบด้วย 1.สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4 คน ได้แก่ 1.ศ.เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร (ภาพพิมพ์)  2.นายเจตกำจร พรหมโยธี (สถาปัตยกรรมผังเมือง) 3.นายดิเรก สิทธิการ (งานสลักดุนเครื่องเงินและโลหะ) 4.นายฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร (สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์) 2.สาขาวรรณศิลป์ จำนวน  2  คน ได้แก่ 1.ศ.เกริก ยุ้นพันธ์ 2.นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ และ 3. สาขาศิลปะการแสดง จำนวน  6  คน ได้แก่ 1.นางนพรัตน์ศุภาการ หวังในธรรม (ละครรำ) 2.นายสมชาย ทับพร (ดนตรีไทย-ขับร้อง) 3.นางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร (หมอลำประยุกต์) 4.นายธงไชย แมคอินไตย์ (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) 5.นายสมเถา สุจริตกุล (ดนตรีสากล-ประพันธ์เพลงร่วมสมัย) 6.นายประดิษฐ ประสาททอง (ละครร่วมสมัย)

สำหรับศิลปินแห่งชาติจะได้รับสวัสดิการ ได้แก่  1.ค่าตอบแทนรายเดือนละ 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ 2.ค่ารักษาพยาบาล 3.เงินช่วยเหลือประสบสาธารณภัยเท่าที่เสียหายจริง รายละไม่เกิน 50,000 บาท และ 4.ค่าของเยี่ยมยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญที่เท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพรายละ 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงรายละไม่เกิน 150,000 บาท

ทั้งนี้ปัจจุบันมีศิลปินแห่งชาติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตั้งแต่ปี 2528 - 2564 จำนวน 342 คน และปี 2565 จำนวน 12 คน ร่วมทั้งหมดจำนวน 354 คน แบ่งเป็นสาขาทัศน์ศิลป์ 105 คน สาขาวรรณศิลป์ 61 คน และสาขาศิลปะการแสดง 188 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 175 คน และมีชีวิตอยู่ 179 คน