สวธ.ชงงบกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมเพิ่ม 170 ล้านบาท ค่าสวัสดิการ เผยแพร่ผลงานศิลปิน หนุนทายาทสืบทอดต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผลงานศิลปินแห่งชาติ

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ในฐานะเลขานุการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2566 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนการเสนอของบประมาณของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจะขออนุมัติเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ซึ่งได้รับงบประมาณเพียง 70 ล้านบาท โดยแบ่งการจัดสรร ร้อยละ 70 เป็นค่าสวัสดิการ เงินช่วยเหลือ ค่าตอบแทน ค่ารักษาพยาบาลตามเกณฑ์ ส่วนอีก ร้อยละ 30  เป็นงบประมาณที่น้อยมากสำหรับให้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงาน ดังนั้นจึงจะขอรับการจัดสรรเพิ่มขึ้นอีก 100 ล้าน รวม 170 ล้านบาท สำหรับการสร้างผลงานมากขึ้น และใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ได้อย่างคล่องตัว

อธิบดีสวธ. กล่าวอีกว่า  สำหรับแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ศิลปิน หากได้รับการอนุมัติเพิ่มขึ้นนั้นจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาแผนงานโครงการต่างๆ ที่ได้นำเสนอมาเป็นรายบุคคล โดยทุกกระบวนการเน้นย้ำให้มีความโปร่งใส นอกจากนี้ทางคณะกรรมการฯ มีความประสงค์ที่จะทำความรู้จักศิลปินแห่งชาติ ศิลปินผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ให้มากยิ่งขึ้น โดยจะนำร่องเข้าร่วมงานวันถวัลย์ ดัชนี ที่จ.เชียงราย ในวันที่ 27 ก.ย. นี้

“นอกจากนี้ สวธ.จะเปิดตัวโครงการทายาทศิลปินแห่งชาติ เป็นการให้ความสำคัญกับทายาทโดยธรรม ผู้สืบทอด และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผลงานของศิลปินแห่งชาติที่เสียชีวิตไปแล้ว 170 คน เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ และสร้างมูลค่าเพิ่มในงานสร้างสรรค์ทุกสาขา ทั้งทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ศิลปะการแสดง โดยจะให้การส่งเสริมการสืบทอดและต่อยอดในกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่ทายาทเสนอมา ทั้งด้านงบประมาณ องค์ความรู้เชิงวิชาการ ทั้งนี้เปิดให้แจ้งความประสงค์เสนอโครงการเข้ามา ก่อนที่จะพิจารณาโครงการที่มีคุณภาพเพื่อให้การสนับสนุนต่อไป” นายโกวิท อธิบดีสวธ. กล่าว