ศน.จัดงานมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์  “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” อย่างยิ่งใหญ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนาได้ร่วมกับองค์การศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ส่วนกลางและจังหวัด และเครือข่าย ดำเนินงานโครงการมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อาคารหอศิลป์แห่งชาติ และลานวัฒนธรรมสร้างสุข วธ.

กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีผู้นำองค์การศาสนาทั้ง 5 ศาสนา คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ เครือข่ายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และศาสนิกชนทุกศาสนา เข้าร่วมประกอบพิธีในวันที่ 17 ส.ค. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วย Soft Power ในมิติทางศาสนา นิทรรศการ “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” จัดแสดงในรูปแบบสวนแสงแห่งศรัทธา ตระการตากับการประดับดวงไฟที่งดงามนับหมื่นดวง นำเสนอสัญลักษณ์ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วย พระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา ทัชมาฮาลเมืองไทย สวนแห่งความรักและให้อภัย องค์เทพไท้ประทานพร สุวรรณวิหารอนุสรณ์ เชื่อมร้อยใจ ที่เคารพนับถือและศาสนสถานที่สำคัญของแต่ละศาสนา รวมทั้งนำเสนอองค์ความรู้สัญลักษณ์และศาสนสถานที่สำคัญของแต่ละศาสนาไปพร้อมกัน จัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนศาสนิกสัมพันธ์ และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมในมิติทางศาสนา