สวธ.จัดสรรงบอุดหนุน 78 โครงการดำเนินงานวัฒนธรรมของชาติ เข้าถึงทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ ใช้งบคุ้มค่า โปร่งใส สามารถขับเคลื่อนงานต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีสภาวัฒนธรรมจังหวัด รวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ จัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น และได้ยื่นขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการจำนวนมากกว่า 100 โครงการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโครงการที่ตรงตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566 จำนวนรวม 78 โครงการ วงเงินทั้งสิ้นกว่า 12 ล้านบาท โดยได้เน้นย้ำให้มีการดำเนินงานวัฒนธรรมของชาติให้เข้าถึงในทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส สามารถขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

สำหรับโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนในครั้งนี้ อาทิ 1. โครงการ Moi & Mon Petit Prince 80 ปี เจ้าชายน้อย กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น จ.ปัตตานี ภายใต้การบูรณาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำราชอาณาจักรไทย ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี 2. โครงการสืบสานและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สีละ ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี 3. โครงการเกมเมอร์พิชิตฝัน (School Tour) ของมูลนิธิประดิษฐ์ - สมสุข กัลย์จาฤก 4. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำว่าวเขตหลักสี่ ของสภาวัฒนธรรมเขตหลักสี่ 5. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างวินัยในการเล่นวีดิทัศน์ (เกม) ของสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา 6. โครงการสืบสาน พัฒนา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมผ่านวัฒนธรรมเชิงสัญลักษณ์ 5F จังหวัดเชียงราย (เชียงราย เลอค่า) ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 7. โครงการวัฒนธรรมสัญจรค้นหาสุดยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น กำลังจะสูญหายและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 8. โครงการส่งเสริม สืบสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 5F ในงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก 9. โครงการกิจกรรมเยาวชน ฮักวัฒนธรรมเมืองน่าน ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน 10. โครงการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม : อนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่การตีกลองปู่จา จ.พะเยา ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 11. โครงการอาหารและผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดพิจิตร ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิจิต และ 12. โครงการประกวดโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธมหาธรรมราชา งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จ.เพชรบูรณ์ประจำปีพุทธศักราช 2566 ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น ทั้งนี้สภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายทางวัฒนธรรม สามารถตรวจสอบโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนได้ทาง www.culture.go.th (ข่าวประกาศ) หรือติดต่อกลุ่มสนับสนุนกิจการพิเศษ 0 -2247 -0028 ต่อ 1414