สศร.พัฒนาศักยภาพศิลปินทัศนศิลป์ร่วมสมัยรุ่นใหม่ก้าวไปสู่ความเป็นศิลปินอาชีพ

นายประสพ เรียงเงิน ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปิน รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการ และประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม ซึ่งจะได้รับความรู้และประสบการณ์สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ คณาจารย์ด้านทัศนศิลป์ เป็นการสร้างโอกาสให้กับศิลปินรุ่นใหม่ ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ ก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ

ทั้งนี้ สศร.ได้เปิดรับผลงานนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 ส.ค. แล้วคัดเลือกเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ ในรอบแรกจำนวน 40 คน เพื่อไปเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอด พัฒนาแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปิทัศนศิลป์ ที่จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. – 3 ก.ย. จากนั้นให้มีการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่ เพื่อแข่งขัน ก่อนคณะกรรมการจะตัดสินผู้ชนะ จำนวน 3 คน ซึ่งได้รับเงินรางวัลจากการประกวด รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ทั้งนี้ ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมดจะได้นำไปจัดแสดงในนิทรรศการการแสดงผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ ที่ จ.ชลบุรี และนำมาจัดแสดงที่หออศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สามารถดูรายละเอียดพร้อมโหลดใบสมัครได้ที่ http://surl.li/jpbla

"ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการมากว่า 10 ปี สศร. สามารถผลิตเม็ดพันธุ์ด้านทัศนศิลป์ร่วมสมัยได้มากกว่า 300 คน และเป็นที่น่าภูมิใจที่มีมากกว่า 100 คนที่สามารถก้าวสู่ศิลปินอาชีพ ครู อาจารย์ด้านศิลปะในสถาบันการศึกษา รวมทั้งเป็นศิลปินชั้นแนวหน้าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการนำเสนอผลงานในเวทีต่างประเทศ และที่สำคัญสามารถขยายเครือข่ายการทำงานด้านศิลปะร่วมสมัยทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว" นายประสพ ผอ.สศร. กล่าว