วันที่ 1 สิงหาคม 2566  ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า พุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมาก ต่างเดินทางมาร่วมทำบุญและเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 

สำหรับวันอาสาฬหบูชา คือ วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และ พระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้ง พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์