BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่มุ่งเน้นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรชีวภาพ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าหรือยาวนานที่สุด และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) การพัฒนาเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้ขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ภายใต้รูปแบบเกษตรระบบ BCG Model ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นต้นแบบของเกษตรระบบ BCG Model ที่ประสบความสำเร็จ

นางสาวนวลลออ เทอดเกียรติกุล สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว ตำบลท่านัด ตำบลประสาทสิทธิ์ ตำบลดอนไผ่ ตำบลบ้านไร่ ตำบลแพงพวย ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เล่าว่า ทางกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม ฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของ BCG Model เนื่องจากเป็นมากกว่านโยบายแห่งชาติ เปรียบเสมือนเป็นนโยบายของทั้งโลก (Global Agenda) ซึ่งประโยชน์ของ BCG Model เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล และหมุนเวียน ส่งผลให้มีการทำการเกษตรแบบอินทรีย์มากขึ้น และสิ่งสำคัญคือการเพิ่มรายได้ คือตัว B (Bioeconomy) สามารถที่จะแปรรูปสินค้า โดยผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยี สามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นแบบยั่งยืนได้

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้และสนับสนุนเรื่องของ BCG  Model โดยมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งมุ่งเน้นตั้งแต่เรื่องของการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง และได้มาตรฐาน เพื่อให้เข้าถึงระบบ BCG  Model มากขึ้น ทั้งนี้มีการให้ความรู้โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ยังลงพื้นที่ในการขับเคลื่อน BCG Model ในแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และนอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรรุ่นใหม่หรือ Young Smart Farmer ได้เข้ามาศึกษาองค์ความรู้ต่าง ๆ กับเกษตรกรภายในกลุ่ม ตลอดจนเกษตรกรรายย่อยสามารถเข้ามาศึกษาองค์ความรู้จากกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว ตำบลท่านัด ตำบลประสาทสิทธิ์ ตำบลดอนไผ่ ตำบลบ้านไร่ ตำบลแพงพวย ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้เช่นกัน

สำหรับการเกษตรระบบ BCG Model นับว่ากลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว ตำบลท่านัด ตำบลประสาทสิทธิ์ ตำบลดอนไผ่ ตำบลบ้านไร่ ตำบลแพงพวย ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและประสบความสำเร็จ สามารถเป็นต้นแบบของการทำเกษตรระบบ BCG Model ที่ยั่งยืนและมีรายได้ที่มั่นคงได้อย่างแน่นอน