“โกวิท” อธิบดีสวธ.เผยงบเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติติดก้นถังเหลือน้อย 10 ล้านบาท เร่งหางบเพิ่ม ตั้ง “นวลพรรณ” ประธานกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมชุดใหม่

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กล่าวว่า  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่ครบวาระ โดยมีการคัดเลือก นางนวลพรรณ ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกองทุนฯ ส่วนคณะกรรมการ ได้แก่ นางมรกต ยิบอินซอย นางลักขณา คุณาวิชยานนท์ นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ นางนุชนาถ วสุรัตน์ นางพนิดา ไพศาลยกิจ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ และผศ.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ทั้งนี้จากการประชุม คณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 สวธ.ได้รายงานหลักเกณฑ์การดำเนินงานของกองทุนฯ โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการผ่านมา และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ให้คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับทราบ โดยประเด็นหลัก งบประมาณในการดูแลศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี ๆ ละ 76 ล้านบาท โดยเฉพาะในส่วนการดูแลศิลปินแห่งชาติ จะต้องจ่ายเงินเดือน 172 คน ๆ ละ 25,000 บาทต่อเดือน รวมเดือนละกว่า 4 ล้านบาท ในระยะเวลา 1 ปี รวมเป็นเงินเกือบ 70 ล้านบาท

อธิบดีสวธ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีค่ารักษาพยาบาล อื่นๆ ที่จะต้องผันแปรไปตามค่ารักษารายบุคคล เช่น กรณีที่ต้องรับการรักษาตัวห้อง ICU ฟอกไต หรือผ่าตัด รวมถึงค่าสวัสดิการ ค่าดูแลช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติต่างๆ เงินช่วยเหลือ และเผยแพร่ผลงานกรณีศิลปินแห่งชาติเสียชีวิต ซึ่งทำให้เงินที่จะส่งเสริมการเผยแพร่งานศิลปินแห่งชาติมีจำนวนน้อยมากไม่ถึง 10 ล้านบาทต่อปี คณะกรรมการได้รับทราบถึงการดำเนินงาน และปัญหาของการจัดสรรงบประมาณ และเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งจะต้องการหาแนวทางที่จะแก้ปัญหา และหาเงินจากส่วนอื่นๆ มาร่วมสมทบ เช่น การบริจาค ซึ่งผู้บริจาคเงินเข้ากองทุน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า  หรือเงินจากส่วนอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์

“ขณะเดียวกัน ตนได้รายงานที่ประชุมด้วยว่า จากการสวธ.มีการได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ซึ่งขณะนี้ ดำรงตำแหน่งอยู่ 2 คน จากเดิม 3 คน ได้แก่ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต) และ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี จึงจะขอให้มีการพิจารณาเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม อีก 2 คน รวมเป็น 4 คน เพื่อที่จะมาร่วมชี้นำการทำงานวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยจะมีการหารือเรื่องต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งต่อไป” นายโกวิท อธิบดีสวธ. กล่าว