ร่วมสมัย / ชะมวง พฤกษาถิ่น : 8 ประเทศอาเซียนร่วมเปิดค่ายเยาวชนศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ “Art for All” ชูแนวคิด “หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” ใช้ศิลปะเป็นตัวกลางก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สังคมสร้างสรรค์ พัฒนาเยาวชนพิการและผู้ด้อยโอกาส

โครงการ Art for All หรือ “ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์” ได้ริเริ่มและดำเนินการโดยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ปี พ.ศ. 2540 และเปิดตัวสู่สังคมนานาชาติด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มาตั้งแต่ปี.พ.ศ. 2542 ภายใต้แนวคิดนำศิลปะมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ คุณค่าทางสุนทรียะแล้ว ศิลปะยังเป็นสิ่งหล่อหลอมจิตใจ รวมทั้งเป็นเวทีในการแสดงออก แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมและสร้างเจตคติที่ดีระหว่างกันเพื่อนำสู่สังที่มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน สอดรับกับวิสัยทัศน์ (ASEAN Vision 2025) ในการทำให้อาเซียนเป็นชุมชนของสังคมแห่งความเอื้ออาทร โดยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และแสวงหาการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของทุกภาคส่วนในสังคม นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ภายในปี ค.ศ.2025 เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันของคนทุกคนในสังคมและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สำหรับปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์: หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” (Art for All: Diversity, Creativity, Sustainability) ในแบบกายภาพแบบเต็มรูปแบบ เพื่อสานต่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนพิการและด้อยโอกาสให้มีความต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 300 คน ประกอบด้วย เยาวชนพิการและไม่พิการ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจากประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในปีนี้มีศิลปินจากประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 8 ประเทศ เข้าร่วม ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ และไทย กิจกรรมประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนศิลปะ ทั้งด้านทัศนศิลป์ นาฏยศิลป์ ศิลปะประดิษฐ์ และดนตรี เป็นต้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ หอศิลป์แห่งชาติ Art for All ค่ายเยาวชนศิลปะเพื่อมวลมนุษย์