ปลัดก.วัฒนธรรมฝากบุคคลสาธารณะใช้ภาษาไทยถูกต้องเหมาะสม ด้านกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) จัดงานในวันที่ 24 ก.ค. ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 17 ก.ค. 66 ที่ผ่านมา สวธ.ได้จัดงานแถลงข่าววันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2566 โดย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 29 ก.ค. ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ  ในปีนี้ กำหนดจัดงานวันที่ 24 ก.ค. ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีพิธีมอบโล่เกียรติยศและโล่รางวัลแก่บุคคลและหน่วยงานผู้ได้รับรางวัลด้านภาษาไทย รวมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย และรณรงค์ให้คนไทยใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทุกที่ ทุกโอกาสและทุกกาลเทศะ โดยเฉพาะบุคคลสาธารณะทุกวงการยิ่งควรจะเป็นแบบอย่างให้คนในสังคมด้วย

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีสวธ. กล่าวผลการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประจำปี 2566 มีดังนี้ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย   ได้แก่ ศ.กิตติคุณศิราพร ณ ถลาง  ศ.กิตติคุณอัจฉรา ชีวพันธ์  ศ.ชลธิรา สัตยาวัฒนา รศ.อิงอร สุพันธุ์วณิช ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น   ได้แก่ น.ส. ใกล้รุ่ง อามระดิษ นายชะเอม แก้วคล้าย  นายปรีชา จันเอียด  นายภิรเดช แก้วมงคล  ผศ.วรวุฒิ ภักดีบุรุษ  นางวราภรณ์ สมพงษ์  นายวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์  รศ.ศานติ ภักดีคำ ผศ.สุวนีย์ พระแก้ว  นายอภิชาต อินทรวิศิษฏ์ นายอำนวย สุวรรณชาตรี  ส่วนผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น   ได้แก่ นางเกษร แสนศักดิ์  พันตรีฉลอง จิตรตรง  นายชายชื้น คำแดงยอดไตย  นางเทวี บุตรตั้ว นางพจนีย์ เพ็งเปลี่ยน  นางเอื้องคำ คำสันทราย และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ด้าน นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากรคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล เพชรในเพลง ประจำปี 2566 ดังนี้ รางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษ  ได้แก่ คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รางวัลการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย    โดย ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยสากล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกมลศักดิ์  สุนทานนท์ และ นายปิติ  ลิ้มเจริญ  จากเพลง ใจบันดาลแรง แรงบันดาลใจ รองชนะเลิศ ได้แก่ นายรัฐวิชญ์  อนันต์พรสิริ  จากเพลง นะหน้าทอง รางวัลชนะเลิศผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ได้แก่ นายประภาส  ชลศรานนท์ จากเพลง  ฉันรักเพลงลูกทุ่ง รองชนะเลิศ ได้แก่ นายสลา คุณวุฒิ  จากเพลง เสาหลักของบ้าน แรงงานของนาย รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย โดย ผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธงไชย แมคอินไตย์  รองชนะเลิศ ได้แก่ นายกิตติธัช แก้วอุทัย ผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง รางวัลชมเชย ได้แก่ น.ส.อิสริยา คูประเสริฐและ นางกุลมาศ สารสาส  ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  สิบเอก กิตติคุน บุญค้ำจุน    รองชนะเลิศ  ได้แก่ นายปรัชญา ธรรมโชติ ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.พรพิมล  เฟื่องฟุ้ง รองชนะเลิศ ได้แก่  น.ส.อรทัย  ดาบคำ นอกจากนี้ยังได้จัดพิมพ์หนังสือหายาก เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เรื่อง “ปกีรณำพจนาดถ์ และ อนันตวิภาค” และจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แบบเรียนรัตนโกสินทร์”  ในวันที่ 10 ส.ค. ที่หอสมุดแห่งชาติ