อธิบดีกรมศิลป์กำชับสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช กำกับดูแลโครงการอนุรักษ์โบราณสถานวัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมส่งนักวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการอนุรักษ์ปืนใหญ่โบราณก่อนนำจัดแสดงตามหลักวิชาการ

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวผู้รับเหมาทุบรื้อปืนใหญ่โบราณในวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช อ้างเพื่อการเป็นมรดกโลกนั้น สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ได้เข้าตรวจสอบและรายงานว่า วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีหนังสือลงวันที่ 5 เมษายน 2566 ขออนุญาตซ่อมแซมปรับปรุงวิหารในวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จำนวน 5 หลัง  ได้แก่ วิหารพระม้า วิหารโพธิ์ลังกา วิหารพระแอด และวิหารสามจอม (วิหารพระเจ้าศรีธรรมโศกราช) โดยแจ้งว่างานจัดทำเอกสารนำเสนอการเป็นมรดกโลกฉบับสมบูรณ์ (Nomination Dossier) ใกล้แล้วเสร็จ คงเหลือเฉพาะงานแก้ไขซ่อมแซมปรับปรุงวิหาร 5 หลัง ที่อยู่ในสภาพชำรุด และมีวัสดุแปลกปลอมติดตั้งอยู่

โดยรายการรื้อย้ายแท่นปืนใหญ่ 9 ชุด เพื่อปรับพื้นปูหินอ่อนตามเดิม บริเวณรอบวิหารพระแอด อยู่ในรายการขออนุญาตในครั้งนี้ ซึ่งกรมศิลปากรได้อนุญาตให้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงตามแบบรูปรายการได้ โดยใช้ช่างฝีมือที่มีความชำนาญและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลร่วมกันระหว่างสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช และวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร แต่เมื่อสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอขอความเห็นชอบโครงการฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และดำเนินการจัดจ้างรวมทั้งการขอเข้าทำงานของผู้รับจ้าง ไม่ได้มีการแจ้งให้สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ทราบแต่อย่างใด สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช จึงได้สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับอนุญาต และได้นัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนวัดที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช และผู้รับจ้าง ได้ข้อสรุปดังนี้

1. มอบหมายให้ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยจะต้องดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการฯ เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานต่อสาธารณชนให้เรียบร้อยโดยด่วน รวมทั้งให้ผู้รับจ้างเสนอแผนการทำงานเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดำเนินการ

2. พระธรรมวชิรากร เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สั่งการให้เคลื่อนย้ายปืนใหญ่ที่รื้อถอนแท่นฐานจากบริเวณวิหารพระแอด ไปจัดเก็บรักษาภายในพิพิธภัณฑ์วัด ซึ่งกรมศิลปากรจะส่งนักวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติดำเนินการอนุรักษ์ปืนใหญ่ ก่อนการติดตั้งแท่นฐานและจัดแสดงตามหลักวิชาการต่อไป

3. การเข้าปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างจะต้องแจ้งต่อวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง รวมทั้งจะต้องไต้รับอนุญาตจากวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ก่อนการเข้าปฏิบัติงานภายในวิหารแต่ละหลัง ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และรายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไป