ร่วมสมัย / ชะมวง พฤกษาถิ่น : แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะแห่งใหม่ของเมืองเลย เป็นการรวมตัวของศิลปินเลยตามเลย เกือบ 30 คน ที่เชื้อเชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเลย และชาวชุมชนบ้านแฮ่ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย มาร่วมสะบัดพู่กันและแปรงสี อวดงานฝีมือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะลงบนกำแพงบริเวณตลาดฮิมห้วยน้ำหมาน ประมาณ 20 จุด มีความยาวประมาณ 500 เมตร

ผศ.วรพรรณ ภูวิจารย์ ประธานกลุ่มศิลปินเลยตามเลย กล่าวกิจกรรมโครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะ "ฮีตเก่าคองหลังบนผนังกำแพงบ้านไทเฮา" ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนา และส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) โดยให้ชาวเลยได้มาร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้กำแพงบ้านบริเวณถนนคีรีรัฐ เทศบาลเมืองเลย รอบๆ ตลาดฮิมห้วยน้ำหมาน ซึ่งเป็นตลาดวัฒนธรรมเป็นแลนมาร์กนำเสนอผลงาน

“พวกเรามุ่งหวังให้พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ได้รับรู้และสัมผัสถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคมของชาวเลยซึ่งมีวิถีถิ่นของคนไทเลย และวัฒนธรรมความเป็นอยู่มีการทำนา การประกอบอาชีพทอผ้า เลี้ยงช้าง วัว ควาย มาตั้งแต่ครั้งเริ่มก่อตั้งเมืองเลย โดยมีการสืบสานอัตลักษณ์ด้านภาษาไทเลย และการแต่งกาย ด้วยผ้าฝ้าย ผ้าไหม ลวดลายพื้นเมืองโบราณห่มด้วยผ้าเบี่ยงเอาไว้อย่างงดงาม ซึ่งเป็นการใช้ศิลปะสร้างสุนทรียภาพให้คนในชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ. เลยด้วย” ผศ.วรพรรณ กล่าว

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอเมืองเลย กล่าวว่า การที่เหล่าศิลปินท้องถิ่น และครูสอนศิลปะมาร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปะบนผนังกำแพงบ้าน และผนังกำแพงริมห้วยน้ำหมาน เป็นการใช้พลังบวรมาค้นหาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนมาสร้างความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวให้มีการอบรมสั่งสอนปลูกฝังศีลธรรม และค่านิยมที่ดีงามแก่ลูกหลาน ผ่านทางผลงานศิลปะสะท้อนถึงวิถีชีวิตของบรรพบุรุษที่สร้างบ้านแปงเมืองพัฒนาจากชุมชนเล็กๆ จนขยายเจริญเติบโตมาถึงปัจจุบัน และขอให้มีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสวยงามปรากฏต่อผู้ที่สัญจรไปมา ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจได้มาชม อยู่เป็นศรีสง่าของชุมชนบ้านแฮ่เทศบาลเมืองเลย