สศร.นำศิลปิน อินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่นมาร่วมกันสร้างจุดขายเล่าเรื่องตลาดน้ำ คุณค่าอัตลักษณ์ ส่งเสริมท่องเที่ยววิถีชุมชน

นายประสพ เรียงเงิน ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้ดำเนินนโยบายฟื้นฟูตลาดน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ โดยร่วมกับจังหวัดต่างๆ ที่มีการจัดทำตลาดน้ำเพื่อสนับสนุนพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมท่องเที่ยววิถีไทยให้ดำรงไว้ซึ่งคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็ง โดยได้คัดเลือกพื้นที่ตลาดน้ำที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อพัฒนาให้เป็นตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย นำร่อง 6 แห่ง ได้แก่ ตลาดน้ำคลองแห จ.สงขลา ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จ.ราชบุรี ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ และตลาดน้ำกลางป่ากวางโจว จ.เพชรบุรี

นายประสพ กล่าวในส่วนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.)ว่า ได้ร่วมขับเคลื่อนการฟื้นฟูตลาดน้ำโดยการพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ด้วยการใช้องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยผ่านเรื่องเล่ามาใช้สร้างอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อบันทึกความทรงจำและสร้างตัวตนของปัจเจกบุคคล หรือแม้แต่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยการสร้างเรื่องเล่าให้แก่สถานที่และสินค้าเพื่อสร้างความน่าสนใจแก่การท่องเที่ยว และนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ได้ดำเนินกิจกรรมเล่าเรื่องตลาดน้ำผ่านอินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่น โดยให้ถ่ายทำคลิปสารคดีเผยแพร่ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อออนไลน์ เน้นมุมมองที่น่าสนใจ มีจุดขายเกี่ยวกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิตชุมชน เรื่องราวของคนในพื้นที่ สินค้าและบริการ รวมถึงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม และย้ำการนำเสนอความเป็นไทย ใช้ SOFT POWER ทุกรูปแบบ

“พร้อมกันนี้ได้เชิญศิลปินศิลปาธร และศิลปินเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่ มาร่วมเป็นวิทยากรให้คำแนะนำไฮไลต์เสริมสร้างสถานที่ต่างๆ ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น กำหนดเป้าหมายการจัดทำไม่น้อยกว่า 36 คลิป ให้สามารถสร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ ทั้งเว็บเพจ เฟสบุ๊ก ยูทูป อินสตราแกรม TIKTOK มีจำนวนผู้ชมไม่น้อยกว่า 50,000 ยอดวิว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ สนับสนุนการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  และส่งต่อแรงบันดาลใจในการพัฒนางานศิลปะแขนงต่างๆ สู่ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวในวงกว้างได้มากยิ่งขึ้น” ประสพ ผอ.สศร. กล่าว