ลานบ้านกลางเมือง / บูรพา โชติช่วง : ชวนไปสัมผัสสถาปัตยกรรมอันงดงามของมรดกศาสนสถานวัดเมืองกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยเส้นทางไหว้พระ 9 วัด พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด

เป็นโครงการมหัศจรรย์วัดไทย โดยกรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อปลุกกระแสท่องเที่ยวในเชิงมิติศาสนา นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า โครงการฯได้รวบรวมวัดที่เป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนทั่วไทย ที่มีความพร้อมด้านสถาปัตยกรรม พระพุทธรูปประจำวัด สภาพภูมิทัศน์ เอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นและท้องถิ่น ได้รับความนิยมจากศาสนิกชนทั่วไปกว่า 250 แห่ง สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัดที่มีความงดงามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย ศน.ได้คัดเลือกมาจำนวน 9 แห่ง เพื่อแนะนำให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรม พร้อมสักการะพระพุทธรูปประจำวัดในเส้นทางไหว้พระ 9 วัดเมืองกรุงเก่า ประกอบด้วย

วัดตะโก กราบสักการะหลวงพ่อสมหวัง พระประธานในอุโบสถ พร้อมกราบสักการะสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก พระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมสูงแห่งอยุธยา วัดท่าการ้อง ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ นามว่าพระพุทธรัตนมงคล หรือที่เรียกกันว่า “หลวงพ่อยิ้ม” วัดนิเวศธรรมประวัติ มีพระอุโบสถคล้ายโบสถ์ในศาสนาคริสต์ ภายในประดิษฐานพระประธานพระพุทธนฤมลธรรมโมภาส วัดพนัญเชิง พระพุทธไตรรัตนนายก หรือนิยมเรียกกัน “หลวงพ่อโต” ทั้งยังเป็นที่นับถือของชาวจีนซึ่งนิยมเรียกท่านว่า “ซำปอกง” หมายถึงแก้วสามประการ หรือพระรัตนตรัย เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปปูนปั้นที่งดงามคู่บ้านคู่เมืองอยุธยามาตั้งแต่ครั้งอดีต วัดกษัตราธิราช ประดิษฐานพระพุทธกษัตราธิราช ที่ผู้คนมักไปขอพรเรื่องเมตตามหานิยม ตลอดจนเสริมบารมีในหน้าที่การงาน รวมถึงพระพุทธชนะมาร ที่นิยมไปห่มผ้าขอพรให้ได้รับความสุข เสริมสิริมงคล ค้าขายรุ่งเรือง ไม่มีอุปสรรคมาขัดขวาง

วัดสะตือ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ปี พ.ศ.2400 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ภายในวัดโดดเด่นด้วยพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ หรือ “หลวงพ่อโต” ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย รวมถึงมีพระปรางค์นาคปรกสมัยทวาราวดี วิหารพระมงคลบพิตร ประดิษฐานพระมงคลบพิตร มีขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตร และสูงถึง 12.45 เมตร นับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่องค์หนึ่งในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นพลังความเชื่อทางศาสนาที่ไม่อาจแยกออกได้จากอุดมคติในทางสังคมและการเมือง ทั้งเป็นประจักษ์พยานถึงความรู้ในเรื่องความสามารถในการหล่อโลหะสำริด ซึ่งเป็นโลหะที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่งในสมัยอยุธยา

วัดหน้าต่างนอก กราบสักการะหลวงพ่อจง พุทธสโร เกจิแห่งยุคสงครามอินโดชื่อดัง เป็นที่โจษจันกันว่าทหารที่พกเสื้อยันต์ ตระกุดของหลวงพ่อ เมื่อถูกยิงล้มลงแต่กลับลุกขึ้นมายืนได้อีก จึงเป็นที่ขนานนามของฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นทหารผี ทั้งนี้ภายในวัดยังมีพระธาตุเจดีย์ศรีบางไทร ซึ่งมีดรรชนี (นิ้วชี้) ของหลวงพ่อจงบรรจุในสถูปเจดีย์เพื่อให้ประชาชนสักการบูชา นอกจากนี้ประชาชนยังนิยมมาสักการะท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวน เพื่อขอพรอีกด้วย และ วัดบึงลัฏฐิวัน ชมความสวยงามของพระมหาเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณ สีขาวบริสุทธิ์ที่ตั้งอยู่กลางวัด ภายในมีพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธปรินิพพาน และภาพจำลองของท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเทวดาและพระพุทธรูปที่งดงาม

ศน.มุ่งหวังว่าเส้นทางไหว้พระ 9 วัดเมืองกรุงเก่า จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเปิดประสบการณ์ สัมผัสวัดต่างๆ ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านสถาปัตยกรรม ความเชื่อ ความศรัทธา และเอกลักษณ์ท้องถิ่น สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาภายในจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนส่งเสริมเส้นทางจาริกบุญในมิติทางศาสนา ให้พุทธศาสนิกชนเดินทางไหว้พระเสริมสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว อีกร่วมสืบสานวิถีพุทธ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชองคนในชุมชน สร้างโอกาส สร้างงาน เกิดรายได้หมุนเวียนแก่เศรษฐกิจฐานราก