ร่วมสมัย / ชะมวง พฤกษาถิ่น : นำหอศิลป์ร่วมสมัยภูมิภาคมาให้ชาวศิลปะร่วมสมัยรู้จักกันเป็นระยะๆ

คราวนี้ลงไปชายแดนใต้ ณ เดอลาแป อาร์ท สเปซ จังหวัดนราธิวาส มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปะผ่านนิทรรศการ (WITHIN) THE PLACE เขาก็มีชีวิต นำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชายแดนภาคใต้ ผ่านผลงานศิลปะของ 3 ศิลปิน ณัท เศรษฐ์ธนา, สิทธิกร ขาวสะอาด และ ณัฐนันท์ ศรเฉลิม ที่เข้ามาพำนักในพื้นที่จ.นราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง ในโครงการศิลปินในพำนัก“Part to Pass Artist in Residency #1 รวมระยะเวลา 26 วัน เพื่อเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิต สัมผัสวิถีชุมชน ซึ่งได้สะท้อนมุมมองการใช้ชีวิต วิถีวัฒนธรรม สังคม และศาสนา ผ่านสื่อสมัยใหม่ได้อย่างน่าสนใจ

ด้าน ประสพ เรียงเงิน ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า ณ เดอลาแป อาร์ท สเปซ เป็น 1 ใน 10 แห่งเครือข่ายโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ ภายใต้ดำเนินการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) ซึ่งแต่ละแห่งล้วนมีความโดดเด่นและมีความน่าสนใจเฉพาะตน โดยในช่วงครึ่งปีหลังนี้ สศร.จะระดมเครือข่ายด้านศิลปะและผู้บริหารหอศิลป์มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์จากผู้ในการร่วมพัฒนาหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ส่วนภูมิภาค มุ้งเน้นให้เกิดการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ หลากหลาย หาวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ดึงดูดผู้เข้าชมหอศิลป์ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายของการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้ได้ จะต้องมีการประสานงานไปยังสถานศึกษาของจังหวัดที่เป็นเครือข่าย ให้พานักเรียน นักศึกษา เข้ามาใช้บริการให้มากขึ้นด้วย

นอกจากนี้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารหอศิลป์ภูมิภาคเสนอโครงการดำเนินงาน เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ตลอดจนจะร่วมสำรวจต้นทุนทางวัฒนธรรม จุดเด่นและจุดด้อยนำไปสู่การยกระดับมาตรฐาน การสร้างรากฐานการพัฒนาพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในส่วนภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถพัฒนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พื้นที่และประเทศ

“ทั้งนี้สศร.จะให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ณ เดอลาแป อาร์ท สเปซ โดยเฉพาะศิลปินในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยมาต่อยอดพัฒนาเป็นสินค้าและบริการในพื้นที่ ได้มอบโจทย์การทำงานให้หาวิธีการการเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวหอศิลป์ร่วมสมัยในจังหวัดชายแดนใต้และคาบสมุทรมลายู ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาชมงานศิลปะของศิลปินในพื้นที่” นายประสพ ผอ.สศร. กล่าว