วธ.เตรียมนำเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศกว่า 40 คน เรียนรู้ความเป็นไทย ความผูกพันต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ ผ่านศิลปวัฒนธรรมไทย

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(สป.วธ.) ครั้งที่ 5/2566 ได้รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในระดับอาเซียนและต่างประเทศของวธ. ได้แก่ การเตรียมจัดโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดราชบุรี ให้เยาวชนไทยที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศกว่า 40 คน ได้ตระหนักถึงความเป็นไทย เสริมความรู้ ความเข้าใจ และความผูกพันต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ ผ่านศิลปวัฒนธรรมไทย ไม่เพียงแต่จะได้เรียนรู้ความเป็นไทยแล้ว ยังจะได้รู้ชาติพันธุ์ สังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศไทยต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมทั้งคัดสรรแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในพื้นที่จ.ราชบุรี ให้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม