ลานบ้านกลางเมือง / บูรพา โชติช่วง : เป็นกิจกรรมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “ดนตรี” สานศิลป์ 2 ถิ่นวัฒนธรรม ภาคกลางและภาคตะวันออก รวม 25 จังหวัด จัดขึ้นที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

เจ้าภาพการจัดงานได้แก่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน วัฒนธรรมจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก 25 จังหวัด และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 9 – 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา กิจกรรมในงาน มีการจัดขบวนแห่วิถีวัฒนธรรม ขบวนแห่เบญจภาคี พิธีถวายผ้าหลวงพ่อโต การแสดงเปิดงานสุพรรณบุรีเมืองสร้างสรรค์ สานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นิทรรศการ “เส้นทาง 9 วัด” ตลาดวัฒนธรรมเป็นต้นแล้ว ยังมีกิจกรรมแต่งชุดไทยตักบาตรทางน้ำ “นาวาภิกขาจาร” ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี

กิจกรรมตักบาตรทางน้ำนี้ จากข้อมูล สมัยก่อนบ้านและวัดมักอยู่ติดริมแม่น้ำ พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตทางเรือ เป็นวิถีชีวิตริมน้ำที่เห็นได้บ่อยๆ เมื่อยุคสมัยเส้นทางคมนาคมสะดวกกว่าแต่ก่อน ทำให้ปัจจุบันตักบาตรทางน้ำหาชมได้ยากขึ้น ทางวัดป่าเลไลยก์วรวิหารจึงได้จัดกิจกรรมตักบาตรทางน้ำนาวาภิกขาจารขึ้นทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.00 น. ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี เป็นกิจกรรมให้ประชาชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ย้อนรำลึกถึงวิถีชีวิตชาวพุทธริมฝั่งแม่น้ำในอดีต ในเส้นทางแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่าน จ.สุพรรณบุรี คือแม่น้ำท่าจีน ถือเป็นการส่งเสริมและสืบสานฟื้นฟูวัฒนธรรมริมฝั่งน้ำ ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์และวิถีชีวิตทางน้ำของคนไทย นับเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติว่า เป็นการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้าน ให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมของไทย สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพิ่มบทบาทของหน่วยงานทางวัฒนธรรมในพื้นที่ในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง รวมถึงเสริมฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง ยกระดับมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นระดับชาติ ตามนโยบายส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนและท้องถิ่น โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ของรัฐบาล รวมทั้งผลักดัน Soft Power เพื่อส่งเสริมความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยเฉพาะด้านเทศกาลและประเพณี สร้างงานสร้างรายได้ให้กับศิลปินและชุมชน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเข้ารับการพิจารณาเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (ด้านดนตรี) องค์การยูเนสโก