จิปาถะวัฒนธรรม / หนามยอกอก : ศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 ปฏิทินจันทรคติไทย แรม 13 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีเถาะ พรุ่งนี้วันพระ “ศีล เป็นรั้วกั้นความคะนองทางกายวาจา” พุทธธรรมปัญญาอบรมสมาธิ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด ..00.. ประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ ..00.. มาที่กิจกรรมการงานกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) รอบสัปดาห์ กรมศิลปากรชวนเชิญชมนิทรรศการพิเศษเรื่อง "พระพุทธรูปสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ" และนิทรรศการพิเศษเรื่อง “เถลิงรัชช์หัตถศิลป์” เนื่องในโอกาสสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา จัดแสดงถึงวันที่ 17 ก.ย. 66 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ..00.. โดยนิทรรศการพระพุทธรูปสำคัญฯ จัดแสดงในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน เรื่องราวของคตินิยมในการสร้างรูปแทนพระพุทธเจ้าเพื่อสักการบูชา การออกแบบท่าทางหรือการแสดงปางอันมีความหมายทางประติมานวิทยา คัดเลือกพระพุทธรูปจำนวน 81 องค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณที่มีพุทธศิลป์งดงามเป็นพิเศษในแต่ละสกุลช่าง ..00.. ในส่วนนิทรรศการ “เถลิงรัชช์หัตถศิลป์” จัดแสดงในพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โบราณวัตถุที่นำมาจัดแสดง อาทิ แผ่นไม้สลักเครื่องราชกกุธภัณฑ์ คนโทน้ำอภิเษก เป็นต้น ..00.. ผนึกกำลังโบราณคดีใต้น้ำ ซีมีโอสปาฟา กรมศิลปากร และยูเนสโก จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเบื้องต้นด้านการอนุรักษ์และบูรณะโบราณวัตถุใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 19 – 29 มิ.ย. 66 ที่กรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี และจ.จันทบุรี นับเป็นการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์และบูรณะโบราณวัตถุครั้งแรกในภูมิภาคที่ครอบคลุมวัสดุหลากหลายประเภทซึ่งมักพบในแหล่งมรดกวัฒนธรรมใต้น้ำ ..00.. เครือข่าย โกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ชื่นชมสภาวัฒนธรรมจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก 25 จังหวัด ที่ได้ดำเนินงานวัฒนธรรมร่วมกับสวธ. ทั้งเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมกันนี้ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก “ดนตรีสานศิลป์ 2 ถิ่นวัฒนธรรม” ที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จัดโดยวธ.ร่วมกับจ.สุพรรณบุรี ..00.. ชวนเรียนรู้อยู่ร่วม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) จัดงาน Culture Learning - Living Together ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อยู่ร่วม” ผ่านนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับ 10 ชุมชนท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เช่น ผลผลิตจากไร่หมุนเวียน ผ้าทอจากภูมิปัญญา อาหารทะเลแห้งจากทะเลหมุนเวียน เป็นต้น งานจัดระหว่างวันที่ 16 – 18 มิ.ย.นี้ ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ แล้วพบจิปาถะวัฒนธรรมกันใหม่ ..00

กรมศิลปากรชวนเชิญชมนิทรรศการพิเศษเรื่อง "พระพุทธรูปสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ" และนิทรรศการพิเศษเรื่อง “เถลิงรัชช์หัตถศิลป์” เนื่องในโอกาสสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา

ซีมีโอสปาฟา กรมศิลปากร และยูเนสโก จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเบื้องต้นด้านการอนุรักษ์และบูรณะโบราณวัตถุใต้น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก “ดนตรีสานศิลป์ 2 ถิ่นวัฒนธรรม” ที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี