บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีความประสงค์จัดหาแหล่งเงินกู้ระยะสั้นภายในประเทศ ในรูปแบบ Promissory Note : P/N (ตั๋วสัญญาใช้เงิน) ประเภท Committed Line วงเงิน 500 ล้านบาท ระยะเวลาอายุเงินกู้ 3 ปี นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญากู้เงิน เพื่อใช้ดำเนินโครงการ หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการทั่วไป ของ บขส.

ทั้งนี้ ผู้สนใจให้แหล่งเงินกู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ บขส. :  https://shorturl.asia/cd2DI กำหนดยื่นซองข้อเสนอและอัตราผลตอบแทน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 โดยใส่ซองปิดผนึก วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายว่า "ข้อเสนอวงเงินกู้" พร้อมจ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน กองบัญชีและการเงิน อาคารสำนักงานใหญ่ ชั้น 2 บริษัท ขนส่ง จำกัด 999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-936-2787 หรือ อีเมล [email protected]