กรอ.เตือนโรงงานจำพวกที่ 3 ทั่วประเทศ จำนวน 60,638 โรงงาน ต้องรายงานข้อมูลสารเคมีที่เก็บหรือใช้ในการประกอบกิจการ ผ่านระบบรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (iSingle Form) โดยในปีนี้ 6,498 โรงงานที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงฯ ต้องส่งรายงานภายใน 31 สิงหาคม 2566 และที่ไม่อยู่ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงอีก 54,140 โรงงาน ต้องส่งรายงานภายใน 1 ตุลาคม 2567 เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนโดยรอบโรงงาน ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน” ตั้งเป้าปี 2567 รายงานครบ 100 %

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า การประกอบกิจการโรงงาน ประเภทที่มีการเก็บหรือการใช้สารเคมี หากโรงงานมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสารเคมีที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นเหตุให้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ทั้งในโรงงานและชุมชนโดยรอบได้ กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) จึงได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 กำหนดให้โรงงานมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานและจัดทำรายงานปริมาณการใช้/การเก็บสารเคมีของโรงงาน โดยข้อเท็จจริงที่ต้องรายงาน ได้แก่ 1) มีการเก็บหรือใช้สารเคมีในการประกอบกิจการโรงงานในปริมาณตั้งแต่หนึ่งตันต่อปีต่อสารเคมีหนึ่งชนิด พร้อมทั้งรายงานสารเคมีแต่ละรายการ หรือ 2) มีการเก็บหรือใช้สารเคมีในการประกอบกิจการโรงงานแต่ปริมาณไม่ถึงหนึ่งตันต่อปีต่อสารเคมีหนึ่งชนิด หรือ 3) ไม่มีการเก็บหรือใช้สารเคมีในการประกอบกิจการโรงงาน

ทั้งนี้เพื่อให้การรายงานการใช้/การเก็บสารเคมีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อก.จึงได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 เพื่อเปลี่ยนช่องทางการรายงานข้อมูล และลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำรายงาน เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ต้องรายงานข้อมูลให้ภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นการปรับรอบการรายงานให้สอดคล้องกับการรายงาน ร.ง. 9 คือ ภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป สำหรับการรายงานข้อมูลในรอบปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย 6,498 โรงงานที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงฯ ต้องส่งรายงานภายใน 31 สิงหาคม 2566 และที่ไม่อยู่ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงอีก 54,140 โรงงาน ต้องส่งรายงานภายใน 1 ตุลาคม 2567 ผ่านระบบรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (iSingle Form) หากไม่ส่งรายงานตามกำหนด มีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท โดยในปี 2567 กรอ.ตั้งเป้าให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานส่งรายงานข้อมูลครบ 100 %

สำหรับโรงงานที่ได้รายงานข้อมูล ผ่านระบบข้อมูลเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (https://facchem.diw.go.th/) แล้ว ให้ถือว่าได้รายงานข้อมูลในรอบปีแรกของการบังคับใช้กฎหมายแล้ว และต้องรายงานข้อมูลครั้งต่อไป ภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป กรณีมีปัญหาการใช้งานระบบ iSingle Form โทร. 0-2430-6976 และหากต้องการคำแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลสารเคมี  โทร 02-430-6314 ต่อ 2309

“กรอ. เล็งเห็นความสำคัญด้านการบริหารจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อลดความเสียหายต่อภาคอุตสาหกรรมและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนโดยรอบโรงงาน ภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน”อธิบดีกรมโรงงานกล่าว

-โรงงานจำพวกที่ 3 หมายถึงการประกอบกิจการต้องมีการใช้เครื่องจักรรวมเกินกว่า 75แรงม้า หรือคนงานเกินกว่า 75 คน

-ร.ง.9 คือ แบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายปี (ร.ง.9) ประกอบด้วย 3 ส่วน 1.ข้อมูลทั่วไปโรงงาน 2. ข้อมูลการประกอบกิจการ 3.ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งต้องรายงานภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป

-ขั้นตอนการใช้งาน ระบบรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (iSingle Form)

1.ไปที่ https://i.industry.go.th/  

2.log in เข้าสู่ระบบ

3.เลือกบริการ

4.เลือก Digital-Survey

5.เลือกระบบข้อมูลสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม