เที่ยวตามรอยเส้นทางธรรม สักการะพระธาตุผาเงา ยลชุมชนวิถีไทยวนเมืองเชียงแสน จ.เชียงราย

วัดพระธาตุผาเงา เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ข้อมูลสังเขป ภายในวัดมีพระธาตุ 3 องค์ คือ พระธาตุผาเงาที่ตั้งอยู่บนยอดหินผา พระธาตุจอมจันที่เหลือแต่ซากองค์พระเจดีย์สูงประมาณ 5 เมตร และพระธาตุเจ็ดยอด ซึ่งเหลือแต่ซากฐานสูง 5 เมตร โดยวัดได้สร้างพระบรมธาตุพุทธนิมิต เจดีย์ขนาดใหญ่ครอบองค์พระธาตุไว้ องค์เจดีย์มีสีขาวตั้งตระหง่าน บริเวณโดยรอบมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นพื้นที่รอยต่อของ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว และเมียนมา ซึ่งมีแม่น้ำโขงตัดผ่านเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม และยังมีจุดแวะชมความสวยงามและความเก่าแก่ของศิลปะเชียงแสนได้อีกด้วย ทั้งอุโบสถพระธาตุจอมจัน หอพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ และพิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสน

ในด้านชุมชน วัดพระธาตุผาเงายังได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น "เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 ด้วยคนในชุมชนวัดพระธาตุผาเงาเป็นชาติพันธุ์ไทยวน ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย และมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงได้มีแนวคิดที่จะใช้มิติทางศาสนา ส่งเสริมการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมความเป็นอัตลักษณ์ไทยวนเชียงแสน ในการสร้างสุขแก่คนในชุมชน โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางดำเนินกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ก่อเกิดรายได้ และที่สำคัญยังช่วยรักษาความเป็นชาวไทยวนของชุมชนวัดพระธาตุผาเงาไว้เป็นอย่างดี มีการธำรงรักษาอัตลักษณ์ศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อแสดงในงานวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญ และแสดงต้อนรับแขกผู้มาเยือนในชุมชน อาทิ การดนตรีพื้นเมือง เต้นบาสโลบ ขับทุ้มหลวงพระบาง ตีกลองหลวง เป็นต้น

ด้านกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจับมือจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “เปิดเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา เส้นทางสักการะพระบรมธาตุ” ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดและกล่าวว่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงศาสนา พัฒนาวัด ศาสนสถาน ชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ทั้งต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมให้มีการสร้างคุณค่าทางสังคม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ด้านศาสนาและวัฒนธรรม สร้างโอกาสสร้างงานแก่คนในชุมชน เกิดรายได้หมุนเวียนจากการเดินทางของนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม พาหนะ ร้านค้าชุมชน เป็นต้น

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเปิดประสบการณ์ สัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองเชียงแสน ผ่านการท่องเที่ยววัด สักการะพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล ตามคติความเชื่อของชาวล้านนาตั้งแต่โบราณกาลที่เชื่อกันว่า หากได้นมัสการสักการะพระธาตุจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล “อยู่ดีกินหวาน” หรือ “อยู่เย็นเป็นสุข” ประสบความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน และการดำเนินชีวิต ทั้งนี้เส้นทางสักการะพระบรมธาตุอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยวัดพระธาตุจอมกิตติ วัดเจดีย์หลวง และวัดพระธาตุผาเงา ถือเป็น Land Mark ของเส้นทางกิจกรรมในครั้งนี้