ร่วมสมัย / ชะมวง พฤกษาถิ่น : ดังที่ว่าศิลปะไร้พรมแดน เยาวชนชาติพันธุ์ไร้พรมแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน

นายประสพ เรียงเงิน ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยร่วมกับเครือข่ายศิลปินร่วมสมัย ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ใช้แรงบันดาลใจ มีสมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ผลงานตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมา เช่น โครงการศิลปะเยาวชนชาติพันธุ์ไร้พรมแดน เป็นต้น

ด้าน รศ.ลิปิกร มาแก้ว อาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า โครงการศิลปะเยาวชนชาติพันธุ์ไร้พรมแดน โดยกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยให้การสนับสนุน สร้างความรู้ด้านศิลปะให้แก่กลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่ อ.ฝาง อ.ไชยปราการ และ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ได้มีโอกาสเข้าถึงศิลปะได้มากขึ้น อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้เข้าถึงสุนทรียะและกระบวนวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในศิลปะและรับแรงบันดาลใจจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร และศิลปินวิชาการ สร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับศิลปะอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ และบทบาทของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ในการพัฒนาตนเองและชุมชน มีความภาคภูมิใจในตนเอง นำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“จากการดำเนินงาน เราได้ผลผลิตเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์จากนักเรียนชาติพันธุ์ 150 ผลงาน พร้อมกันนี้มีการประกวดผลงานวาดภาพ หัวข้อ “ชุมชนของฉัน” รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนบ้านม่วงชุม รองอันดับ1 ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านท่า รองอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรมชาชนูปถัมภ์ รองอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 รางวัลชมเชย โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว โรงเรียนบ้านขอบด้ง โรงเรียนบ้านแม่คะ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) โดยมีการมอบให้ชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป” รศ.ลิปิกร มาแก้ว กล่าว