พร้อมกันนี้พิจารณาคุณค่ามาตรฐานผลงานศิลปะของศิลปินผู้ได้รับการคัดเลือก หนุนนำผลงานต่อยอดสร้างชื่อเสียงระดับโลก

นายประสพ เรียงเงิน ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.)  ออกประกาศเรื่องการคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล ศิลปาธร ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย ภายใต้รางวัลศิลปาธร จำนวน 7 สาขา ได้แก่ 1. ทัศนศิลป์ 2. สถาปัตยกรรม 3. วรรณศิลป์ 4. ดนตรี 5. ศิลปะการออกแบบ 6. ศิลปะการแสดง และ 7. ภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว โดยมีหลักเกณฑ์เพื่อคัดสรรและคุณสมบัติของศิลปิน ดังนี้ 1. เป็นผู้มีเชื้อชาติไทย หรือ มีสัญชาติไทย 2. เป็นผู้มีอายุระหว่าง 30 – 55 ปี และมีชีวิตอยู่ในวันประกาศผลการคัดเลือก 3. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 4. มีการสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชนมาแล้วในระยะเวลาหนึ่ง สืบเนื่อง มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5. ผลงานสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ให้กับวงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผอ.สศร. กล่าวอีกว่า พร้อมกันนี้ยังมีการพิจารณาคุณค่ามาตรฐานผลงานศิลปะของศิลปินผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ 1.ผลงานสื่อให้เห็นถึงคุณค่าทางความคิดสร้างสรรค์ 2.ผลงานแสดงออกถึงแนวคิด จุดประกายการเรียนรู้ในงานศิลปะร่วมสมัยสาขานั้นๆ 3.ผลงานก่อให้เกิดความสะเทือนใจ เกิดความคิดวิเคราะห์ กระตุ้นให้เกิดจินตนาการ 4.มีแนวทางการสร้างสรรค์ที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตน เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน และความคิดสร้างสรรค์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.ocac.go.th และส่งผลงานเพื่อพิจารณาถึงผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถ.เทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิ.ย. จากนั้นจะมีการพิจารณาคัดเลือกศิลปินศิลปาธร ภายในเดือน มิ.ย.นี้

“ทั้งนี้ได้เน้นย้ำคณะกรรมการทุกคณะให้มีการพิจารณาผลงานของศิลปินทุกท่านอย่างละเอียด รัดกุม และให้การคัดเลือกมีความโปร่งใสทุกขั้นตอนเพื่อที่จะได้ต้นแบบศิลปินรุ่นใหม่ ผู้ทรงหรือรักษาไว้ซึ่งศิลปะของประเทศไทย และสามารถนำผลงานไปต่อยอดสร้างชื่อเสียงในระดับโลกได้ โดยสศร. พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานที่ก่อประโยชน์แก่ประเทศอย่างเต็มที่” นายประสพ ผอ.สศร. กล่าว