กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) ชวนบริจาคเงินเข้ากองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สามารถลดภาษีได้ 2 เท่า

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 4/2566 ได้มีการพิจารณาการให้การทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 34 โครงการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,100,000 บาท ทั่วทุกภูมิภาค โดยปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 11 โครงการ จาการประเมินผลการดำเนินงาน พบว่าสามารถสร้างการรับรู้และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 500,000 คน เกิดภาคีเครือข่ายไม่น้อยกว่า 120 องค์กร และก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนมากกว่า 15 ล้านบาท

ประธานกก.บริหารกองทุนฯ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยยังคงมีความมุ่งมั่นในการเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย โดยมุ่งส่งเสริมโครงการตาม 4 แนวทางอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 1.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ/หรือนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 2.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่า มูลค่าทางเศรษฐกิจ 3.สร้างความร่วมมือเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและชุมชน 4.ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยผ่านสื่อแขนงต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยสศร.จะประกาศเปิดรับโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณจากศิลปินและเครือข่ายต่างๆ ในช่วงเดือนกันยายน 2566

“ขณะเดียวกันผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ ได้ โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ผ่านช่องทาง ดังนี้ 1.บริจาคด้วยตนเอง (เงินสด/เช็ค) ณ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม  2.โอนผ่านธนาคารบัญชีกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 178-6-00685-5 3 บริจาคผ่านระบบ e-Donation โดยการสแกน QR Code สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ ไม่ต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อกรมสรรพากร” คุณหญิงปัทมา ประธานกก.บริหารกองทุนฯ กล่าว