กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่ทรงมีพระจิตรวัตรที่งดงามในการทรงงานจิตอาสาอย่างเข้มแข็ง โดยได้ทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดและสถานที่สำคัญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆ รวมทั้งทรงงานจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ และทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลยังพระอารามต่างๆ และทรงสนทนาธรรมกับพระเถรานุเถระอยู่เป็นนิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จไปถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โปรดทรงสนทนาธรรม และทรงสดับพระโอวาทที่สมเด็จพระสังฆราชทรงรับพระราชทานถวายด้วยความสนพระทัยในพระธรรมอย่างลึกซึ้ง

ทั้งนี้ กรมการศาสนาได้เชิญชวนผู้นำองค์การทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศล ในส่วนกลางจัดที่วัดเทวราชกุญชร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ จิตอาสา มอบถุงยังชีพ และปล่อยปลา ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ส่วนภูมิภาคได้สนับสนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลฯ ที่จังหวัดเห็นสมควร ได้แก่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมนิทรรศการหรือจัดทำวีดิทัศน์ และกิจกรรมอื่นที่เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ ด้วยการทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน