รถไฟจีน - ลาวเปิดเดินรถไฟโดยสารข้ามพรมแดนจากสถานีคุนหมิงใต้ (Kunming South Railway Station)ของประเทศจีน ถึงสถานีนครหลวงเวียง (Vientiane Railway Statin) ของประเทศลาว เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการเดินรถแบบทั้งไปและกลับพร้อมกัน จึงสามารถเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีต้นทางถึงสถานีปลายทางโดยใช้เวลาเพียง 1 วัน

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2565 การรถไฟจีน - ลาวเปิดดำเนินการ เป็นการเปิดเส้นทางใหม่สู่การพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองสำหรับประชาชนชาวลาว ซึ่งก่อนหน้าการรถไฟจีน-ลาวเปิดการเดินรถไฟโดยสายข้ามพรมแดนจากสถานีคุนหมิงใต้ถึงสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ ได้มีการเปิดให้บริการรถไฟโดยสารจากคุนหมิงถึงบ่อหาน และรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทร์ถึงบ่อเต็นแล้ว

รถไฟจีน-ลาวได้ขนส่งผู้โดยสารรวมแล้วกว่า 13,930,000 คน และสินค้าหนักรวม 18,380,000 ตัน รวมถึงสินค้าที่ขนส่งข้ามพรมแดนกว่า 3,590,000 ตัน เมื่อนับถึงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยการรถไฟจีน – ลาว มีบทบาทอย่างแข็งขันในการสร้างช่องทางอันล้ำค่าระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศในเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้