วันที่ 1 เม.ย.66 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 131 ปี จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิธีเปิดงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิธีมอบต้นไม้ลดฝุ่นละอองภายใต้โครงการ Green City by MOAC ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรของหน่วยงานในสังกัด พิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริเวณด้านหน้าอาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก

เวลา 07.30 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานจุดธูป เทียน ถวายพวงมาลัยเพื่อสักการะห้องพระอาคาร 1 ชั้น 4 (ห้องพระพิรุณ 130) สักการะศาลพระภูมิ สักการะศาลท้าวเวสสุวรรณ สักการะศาลตา-ยาย สักการะองค์พระพิรุณทรงนาค และสักการะองค์พระพิรุณทรงนาค (ห้องพิพิธภัณฑ์)

ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 131 ปี MOAC Digital Transformation ภายใต้แนวคิด “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งสู่บริการภาครัฐดิจิทัลเพื่อเกษตรกร” ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 115) ซึ่งการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ในปีที่ผ่านมาและการก้าวเข้าสู่ปีที่ 132 ยังคงมุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 เพื่อมุ่งสู่บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชน ด้วยการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนำมาขยายผลให้ใช้ได้จริง คิดต่อยอด สร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ สำหรับภาคการเกษตรให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า สอดรับเป็นอย่างดีกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งและดำเนินงานมาอย่างยาวนาน ภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น ภารกิจสำคัญของกระทรวง คือการทำให้ภาคการเกษตรไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ทั้งภาคการผลิต การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ ผ่านการทำงานเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินงานภาคการเกษตรจะพัฒนาไม่หยุดนิ่ง โดยคำนึงถึงเกษตรกรเป็นหลักสำคัญ รวมถึงผลักดันประเด็นอื่น ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ การผลักดันการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรและบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต การเร่งขับเคลื่อน BCG Model เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรไปสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง อันจะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้ภาคการเกษตร สามารถส่งต่อสู่รุ่นลูกหลานในภายภาคหน้า

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ มีความก้าวหน้าและมีการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าเราจะเจอวิกฤตโควิด-19 เกือบ 3 ปี และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งหมด แต่เราก็สามารถแก้ไขปัญหาจนผ่านไปได้ด้วยดี และจากนี้จะขอให้เป็นปีที่ให้โอกาสกับพี่น้องเกษตรกร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเข้าไปดูแลผลผลิต โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพและการหาตลาด ร่วมกับทุกภาคส่วน จะทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถขายสินค้าได้ราคาและมีตลาดรองรับที่แน่นอน โดยมุ่งเน้นว่าสินค้าเกษตรต้องมีความปลอดภัย นอกจากนี้ จะต้องใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย เข้ามาช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต การรักษาคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก เชื่อว่า 3-4 ปีข้างหน้า ภาคการการเกษตรของไทยจะต้องถูกยกระดับอย่างแน่นอน”ดร.เฉลิมชัย กล่าว

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบต้นไม้ลดฝุ่นละอองภายใต้โครงการ Green City by MOAC ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด และผู้บริหารองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 22 หน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง ณ บริเวณโถงหน้ามุก (ฝั่งกองกลาง) ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการแจกจ่ายต้นไม้ให้กับผู้เข้าร่วมชมงานและประชาชนทั่วไป (จำนวน 1 ต้น/คน) ได้แก่ ไม้ตระกูลคล้า ไม้ตระกูลเฟิร์น และเศรษฐีเรือนใน รวมจำนวน 1,118 ต้น โดยสามารถลงทะเบียนรับต้นไม้ ณ บูธกิจกรรม

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรของหน่วยงานในสังกัด อาทิ แอปพลิเคชั่นการจัดการดินและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ระบบตรวจติดตามการระบาดศัตรูพืช การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการเกษตรกร เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จและความมุ่งมั่นทุ่มเทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการด้านการเกษตร รวมถึงส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และรวบรวมเป็นองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร อีกทั้งยังสามารถให้เกษตรกรนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการด้านส่งเสริมประสิทธิภาพ การผลิต การแปรรูป และการตลาด นำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน