วันที่​ 30​ มีนาคม​ 2566​ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า​ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบต้องการแต่งตั้ง อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) ให้เป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้คำปรึกษาหรือข้อแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้กับการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบการเงินและการบัญชี​ โดยที่ปรึกษามีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
.
เนื่องจากอาจารย์ทอมมี่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ประยุกต์ความรู้มาใช้กับมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ที่ต้องอาศัยการคำนวณที่ซับซ้อน เช่น TFRS2, TFRS9, TFRS16, หรือ TFRS17 อีกทั้งมี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการสร้างแบบจำลองทางการเงินโดยใช้หลักสถิติประยุกต์เข้ามาประเมินมูลค่าให้เหมาะสม และมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมการเงินและการบัญชี เพื่อสื่อสารและอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายให้กับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีได้ 
.
อาจารย์ทอมมี่มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินมา 24 ปี ด้วยดีกรี MBA Finance และ ดีกรีวิศวกรรมการเงิน เกรด 3.87 มีสอบคุณวุฒิคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิ CFA level 2 และ คุณวุฒิ FRM (Financial Risk Manger) ของสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาธุรกิจประกันภัย ประธานกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัยของสมาคมประกันชีวิตไทย กรรมการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยของสมาคมประกันวินาศภัยไทย กรรมการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม และได้รับรางวัลทางสังคมมาตลอด เช่น “Young ASEAN Manager Award (YAMA)” จากสภาธุรกิจประกันภัยในอาเซียน รางวัล “นักสถิติดีเด่นแห่งชาติ” จากสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย และ “อาจารย์ดีเด่น” จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิด้า และ รางวัล บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งชาติ จาก มสวท. เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา
.
แนวทางการทำงานให้ สตง.ของอาจารย์ทอมมี่จะเป็นการถ่ายทอดความรู้ทางด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ต้องอาศัยหลักสถิติประยุกต์มาสร้างแบบจำลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัว TFRS9 ที่เป็นการประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน และอาจจะต่อไปถึง TFRS17 ที่เป็นการประเมินมูลค่าสำรองกรมธรรม์ เป็นต้น รวมถึงให้คำปรึกษาในการสอบบัญชีโดยเฉพาะกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions : SFIs) ที่สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่เคยทำให้ภาคเอกชนมาก่อน และให้ข้อเสนอแนะในการหาทางออกและแก้ปัญหาในกรณีที่มีความคลุมเครือในแบบจำลองทางการเงินต่างๆ ที่ต้องอาศัยการคำนวณที่ซับซ้อน

อนึ่ง​ สำหรับเส้นทางการทำงานคร่าวๆ ของอาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน)
• 10 ปีแรก (ฝึกฝนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) - เริ่มต้นสายอาชีพเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทำงานอยู่ AIA โดยเรียนรู้งานในประเทศไทย 4 ปี และย้ายไปประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ ที่ฮ่องกงได้ 6 ปี โดยระหว่างที่ทำงานอยู่ตลอดในช่วง 10 ปีแรกของการทำงาน ก็ได้สอบคุณวุฒิต่างๆ ไปด้วย
• 6 ปี (เติบโตในบริษัทเอกชน และทำจิตอาสาไปด้วย) - หลังจากนั้นก็กลับมาที่ AIA ประเทศไทย ทำงานอย่างหนักจนได้ขึ้นเป็นผู้อำนวยการฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งในระหว่างนั้น ก็ทำจิตอาสาช่วยสังคม รับตำแหน่งต่าง ๆ เช่น กรรมการสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย จนได้ขึ้นเป็น รองนายกสมาคมฯ และ ได้ขึ้นเป็น นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย อยู่ถึง 3 สมัยติดต่อกัน จนได้รับตำแหน่งและรางวัลทางสังคมที่อยู่นอกเหนือไปกว่านั้น ในระหว่างนั้น ก็ถูกรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็เลยมีลูกศิษย์มากมาย และคนเรียกติดปากกันว่า อาจารย์ทอมมี่
• 8 ปีให้หลัง (ออกมาใช้ความรู้อย่างเต็มที่) ตัดสินใจลาออกจาก AIA เพื่อมาเปิดบริษัทของตนเอง เพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองและช่วยเหลือคนอื่นได้เต็มที่ โดยเป็นบริษัทที่ปรึกษาและส่วนหนึ่งก็เป็นอาจารย์บรรยายให้กับผู้สอบบัญชี สำนักสอบบัญชีต่าง  ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงทำจิตอาสาบรรยายให้หน่วยงานรัฐ เช่น คปภ. สตง. กลต. และ แบงก์ชาติ ด้วย
• ปัจจุบัน อาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับ ภาครัฐ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทประกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับมาตรฐานบัญชีต่างๆ เช่น การคำนวณผลประโยชน์พนักงาน (TAS19) การประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) การตั้งสำรองผลขาดทุนทางเครดิต (TFRS9) สัญญาเช่า (TFRS16) สำรองกรมธรรม์ (TFRS17) หรือ การประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานบัญชีอื่นๆ เป็นต้น