ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เมื่อวันที่ 16 มี.ค.66 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 6 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นายณรงค์เดช ทองน้ำเที่ยง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอมหาชนะชัย เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2566 โดยมีนายอำนาจ ยงยืน รักษาการเกษตรอำเภอมหาชนะชัย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอและเกษตรกรร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายอำนาจ ยงยืน รักษาการเกษตรอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กล่าวว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีฐานเรียนรู้ ซึ่งจะมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ ทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยี ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูลความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ภายในงานประกอบด้วยฐานเรียนรู้จำนวน 4 ฐาน คือ ฐานเรียนรู้ที่ 1 มุ่งสู่ BCG ด้วยปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ จากสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ฐานเรียนรู้ที่ 2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร ฐานเรียนรู้ที่ 3  ชีวภัณฑ์ก้าวหน้า ลดการพึ่งพาสารเคมี จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ฐานเรียนรู้ที่ 4 ยกระดับการผลิตพืชเพื่อการส่งออก จากบริษัทอุบลไบโอเอทานอล 

นอกจากนี้ยังมีการบริการด้านการเกษตรจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดยโสธร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร บริษัทอุบลไบโอเอทานอล จำกัด หน่วยบริการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรมาให้ความรู้แก่เกษตรกร