วันที่ 9 ม.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศาลากลาง จ.สมุทรสาคร ได้มีการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) นำโดย นายวัฒนา พรประเสิรฐ ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายอาวุธ วิเชียรฉาย รอง ผวจ.สมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) โดยมีเป้าหมายเพื่อประสิทธิภาพอย่างยังยืน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคเอกชน และ อส.พิทักษ์สิ่งแวดล้อมฯหมู่บ้าน โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา อดีตปลัดกระทรวงฯ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน มาร่วมบรรยายให้ความรู้ในการนี้

นายวัฒนา พรประเสิรฐ กล่าวว่า ทั้งนี้โดยรัฐบาลกำหนดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG โมเดล ให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้สูง และสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ซึ่ง BCG Model ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ Bio Economy คือระบบเศรษฐกิจชีวภาพ Circular Economy คือ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและ Green Economy คือ ระบบเศรษฐกิจสีเขียว โดย BCG Model จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

"สำหรับปีงบประมาณ 2566 นี้ มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ มาสนับสนุนงบให้กับ ทสจ.ทั่วทุกจังหวัด ดำเนินการจัดโครงการเพื่อให้ถ่ายทอดไปสู่องค์ความรู้เกี่ยวข้องตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG โมเดล) อย่างมีส่วนร่วมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาคัดเลือกกรณีพื้นที่ชุมชน (นำร่อง) พร้อมจัดทำข้อมูลแบบพื้นฐานที่จำเป็นในการขับเคลื่อนโมเดลดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อมีประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจ อย่างมีภาคส่วนทุกภาคส่วนต่อไป" นายวัฒนา กล่าว