วันที่ 1 กันยายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจติดตามการผลิตน้ำประปา เพื่อการอุปโภคและบริโภค เยี่ยมชมคลองนครเนื่องเขต (คลองท่าไข่) เปิดป้ายสำนักงานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และเปิดการสัมมนาและปาฐกถาในหัวข้อ “แนวทางส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” โดยมี นายไมตรี ไตรศิลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานและหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย 

โอกาสนี้ พล.อ.ประวิตร ได้พบปะให้กำลังใจกับคนพิการ จำนวน 3 ราย ที่ได้มอบของเพื่อขอบคุณ พล.อ.ประวิตร ที่ช่วยเหลือให้ได้รับสิทธิการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ประเภทการจัดจ้างเหมาบริการ เป็นการจ้างคนพิการโดยตรง ได้แก่ นายกวิน สุขพลาย ผู้พิการทางการมองเห็น ปัจจุบันได้ทำงานเป็นพนักงานบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบางคล้า น.ส.จำลอง สีใส ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ได้ทำงานเป็นพนักงานบริการ หน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลบางคล้า และนายกิตชัย กิตติคุณ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวได้ทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้บริการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดฉะเชิงเทรา รณรงค์ลดอุบัติเหตุตามชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายตามหน่วยงาน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคนพิการ ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้พบปะกับกลุ่มแรงงานนอกระบบและให้กำลังใจแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของจังหวัดฉะเชิงเทราที่มาร่วมต้อนรับ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย 

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ โดยการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างโอกาสให้คนพิการในประเทศไทย สามารถเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 

“กระทรวงแรงงานขอเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการทุกคนและขอบคุณสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 เพื่อให้สิทธิคนพิการได้มีงานทำ มีโอกาสใช้ความสามารถในการประกอบอาชีพ ทำให้มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ ช่วยลดภาระของครอบครัวและสังคม ซึ่งจะเป็นการผลักดันส่งเสริมให้คนพิการเป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศชาติ สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”นายสุชาติ กล่าวตอนท้าย