วันที่ 5 ส.ค.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานพ้นจากตำแหน่ง

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า มีผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ขอลาออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายชัยพร จันทนา ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1 ฝ่ายลูกจ้าง ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565

2. นายพินิจ พุ่มจีน ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1 ฝ่ายนายจ้าง ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565

3. นายอุดมศักดิ์ บุพนิมิตร ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 1 ฝ่ายลูกจ้าง ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี