เมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายประสงค์  จันทร์แก้ว  ประธานสภา อบต.ดู่ทุ่ง ได้เปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อให้ นายเกียรติศักดิ์  โตพุ่ม นายก อบต.พร้อมด้วย นายหนูกร โสมาบุตร นายศักดิ์สิทธิ์  ศิริโสม รองนายก อบต.ดู่ทุ่ง นำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 จำนวน 44,154,600 บาท ชี้แจงต่อสมาชิกสภา อบต.เพื่อให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจำนวนดังกล่าวโดยใช้เวลารายงานกว่า 3 ชั่วโมง ซึ่งภายหลังจากรายงานรายจ่ายงบประมาณฯแล้วไม่มี ส.อบต.อภิปรายเนื่องจากเข้าใจหลักการและเหตุผลจึงให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี66 จำนวน 44.1 ล้านบาทในครั้งนี้โดยมี นายสนิท จริงสุระ ปลัด อบต.ดู่ทุ่ง พร้อมสมาชิกสภา อบต.ดู่ทุ่ง ทั้ง 11 หมู่บ้านเข้าประชุมอย่างพร้อมเพียง