น่าสนใจ “สำรับชาติพันธุ์” และ “มันนิ - ใต้ป่าภูผาเพชร” 2สารคดีเปิดบันทึกวิถีชาติพันธุ์พื้นเมืองที่เผชิญความท้าทายกับกติกาโลกสมัยใหม่ อนาคตพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางใด พร้อมเวทีเสวนาเพื่อขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์

เนื่องในวาระวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ วันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (สชพ.) ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ “The Active” ไทยพีบีเอส ชวนดูสารคดี 2 เรื่อง: “สำรับชาติพันธุ์” และ “มันนิ - ใต้ป่าภูผาเพชร” พร้อมกับวงเสวนาข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้สาธารณชนเข้าใจปัญหาและสถานการณ์ที่ชนเผ่าพื้นเมืองในไทยประสบอยู่ ตลอดจนยอมรับตัวตน อัตลักษณ์ คุณค่าวิถีวัฒนธรรมของพวกเขา รวมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ชนเผ่าพื้นเมืองประสบอยู่อย่างจริงจัง เพื่อขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์

6 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น. ชวนดูสารคดี “สำรับชาติพันธุ์” พื้นที่ทางอาหาร และมรดกทางวัฒนธรรมของหลายชาติพันธุ์กำลังเผเชิญกับความท้าทาย ศักยภาพในการพึ่งพาตนเองที่มีมาอย่างยาวนาน กำลังถูกสั่นคลอนจากผู้ที่ไม่เข้าใจ และมีอคติต่อวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ เรื่องราวของกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ จ.เชียงใหม่ และชาวอูรักลาโว้ย เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล เป็นตัวแทนสะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมของ กลุ่มชาติพันธุ์กับกติกาโลกสมัยใหม่ จะเดินไปพร้อมกันอย่างไร อาจขึ้นอยู่กับโอกาส และจะมีส่วนร่วมออกแบบชีวิตตัวเองแค่ไหน

ถ้าทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ทะเลเปลี่ยนจะเหลืออะไรให้พวกเรากิน? 16.00 - 17.30 น. วงเสวนา “จากสำรับชาติพันธุ์ สู่ความมั่นคงอาหารคนเมือง” โดย อรวรรณ หาญทะเล เครือข่ายชาติพันธุ์ภาคใต้ สุพจน์ หลี่จา นายกสมาคมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ อภินันท์ ธรรมเสนา ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สุริยันต์​ ทองหนูเอียด ผู้ประสานงานกฎหมายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) มานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล สัดส่วนชาติพันธุ์ (ปกาเกอะญอ) พัฒนะ จิรวงศ์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ดำเนินรายการโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร *ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อชมสารคดีได้ที่https://forms.gle/71aTPxT5SPjGUPao8

7 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 - 12.00 น. ชวนดูสารคดี “มันนิ: ใต้ป่าภูผาเพชร" นี่คือการเปิดบันทึกชาติพันธุ์แห่งผืนป่าเทือกเขาบรรทัดของ #ชาวมันนิกลุ่มภูผาเพชร มันนิเร่ร่อนกลุ่มท้ายๆ ที่ยังคงวิถีการใช้ชีวิตในป่า กับความท้าทายจากโลกภายนอกในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้า ชาวมันนิกลุ่มภูผาเพชรจะยังมีโอกาสได้ใช้ชีวิตตามวิถีเดิมในผืนป่า หรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด แล้วทางออกที่ดีที่สุด คือทางไหน ? ร่วมหาคำตอบไปพร้อมกัน !

ฟังเสียงเงียบของป่ามองจากมุมคนเมือง 12.00 - 12.30 น. เสวนา “มุมคนนอก มองมันนิ ทางที่เลือกไม่ได้” โดยรศ.พันธุ์ทพิย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผอ.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม. ผู้ที่เคยพามันนิไปทำบัตรประชาชน และทำทะเบียนราษฎร์ ดำเนินรายการ โดย บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร *ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อชมสารคดีได้ที่ https://forms.gle/ja2FwdC9W68FApou9

อนึ่ง ตั้งแต่ปี 2557 ได้มีการจัดตั้ง ‘สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย' (สชพ.) เพื่อเป็นกลไกหลักของขบวนชนเผ่าพื้นเมืองทำหน้าที่ในการผลักดันนโยบายและกฎหมายที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมือง ล่าสุด สชพ. ได้ยกร่างพ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ....  ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่มุ่งเน้นให้รัฐยอมรับการมีตัวตนและเคารพสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ได้บรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) และ สชพ.คาดหวังว่าร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองฉบับอื่น ๆ อีก 4 ฉบับ โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ..... ที่ยกร่างโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จะได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในไม่ช้านี้ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาร่วมกันโดยเร็ว

นอกจากนี้ การจัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยปีนี้ ยังสอดรับกับเจตนารมณ์ที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี พ.ศ.2565-2575 เป็นทศวรรษสากลของภาษาชนเผ่าพื้นเมือง (International Decade of Indigenous Languages: IDIL 2022-2032) เพื่อให้รัฐภาคีและประชาคมโลกได้ตระหนักถึงสถานการณ์วิกฤติของภาษาชนเผ่าพื้นเมือง ที่ทุกฝ่ายต้องสนับสนุนในการอนุรักษ์ สืบทอด และส่งเสริมภาษาของชนเผ่าพื้นเมืองอย่างจริงจังอีกด้วย.สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่ Facbook Fan page: The Active (https://bit.ly/3brD77g)