มก.เป็นเจ้าภาพหลักจัดการประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ภายใต้หัวข้อ พลิกพื้นเกษตรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม BCG

วันที่ 3 ส.ค.65 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร เป็นเจ้าภาพหลักจัดการประชุมร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย ในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาและ ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการเกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่บริษัทเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ จำนวนประมาณ 250 คน โอกาสนี้ นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่องร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40 กล่าวว่า การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ เกิดจากความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของทั้ง 3 หน่วยงาน ที่ร่วมกันจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง และผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่ 40 และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน“BCG (Bio-Circular-Green Economy) MODEL” รวมทั้งเพื่อให้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านข้าวโพดและข้าวฟ่างของประเทศไทยทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพลิกฟื้นการเกษตร ให้กลับมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน คณะผู้จัดงานจึงกำหนดจัดงาน ภายใต้หัวข้อ: พลิกพื้นเกษตรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม BCG

การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกิดการเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านงานวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง จากนักวิจัย นักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานองค์ความรู้ทางวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาพันธุ์ การเขตกรรม การควบคุมศัตรูพืชด้วยชีววิธี รวมทั้งเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ ในรูปแบบการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เวทีเสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และการนำเสนอผลงานของนักวิจัยทั้งในรูปแบบภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชมแปลงสาธิตรวบรวมพันธุ์ข้าวโพดและข้าวฟ่างที่ดีเด่นหลากหลายสายพันธุ์ของประเทศไทย ทั้งจากของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งชมการสาธิตการใช้โดรนเกษตรเพื่อการจัดการเพาะปลูกข้าวโพดสมัยใหม่ที่มีความแม่นยำบริเวณแปลงสาธิต ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับความพิเศษของการจัดงานในครั้งนี้ คือการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลและผลงานที่สร้างคุณูปการให้กับกิจการด้านข้าวโพดและข้าวฟ่างของประเทศไทย มีผลงานทางวิชาการที่ทรงคุณค่าเชิงประจักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิชาการอาวุโสที่พัฒนางานด้านข้าวโพดและข้าวฟ่างของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นต้นแบบและเป็นแรงผลักดันให้นักวิชาการรุ่นหลังได้มุ่งมั่นพัฒนางานที่มีคุณภาพ และรักษาความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยด้านข้าวโพดและข้าวฟ่างของประเทศไทยต่อไป

ด้าน รศ.ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การประชุม ครั้งนี้นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านงานวิจัย นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้าวโพดและข้าวฟ่าง เพื่อระดับมาตรฐานทางวิชาการ และตอบสนองต่อการผลิตและความต้องการของผู้บริโภคทุกระดับแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับเกษตรกรประชาชนทั่วไปและผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยรวมทั้งจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยที่จะพัฒนาผลงานให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติต่อไปด้วย