ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโครงการ U2T for BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์” โดยมี ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำเสนอการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภายในงานมีอาจารย์โกวิทย์ น้อยโคตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้นำชุมชน บัณฑิต และประชาชนของแต่ละตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามโครงการและแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการชองชุมชนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ซึ่งแต่ละตำบลได้นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ชุมชนต้องการยกระดับมานำเสนอในที่ประชุมด้วย

 

สำหรับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T BCG) มหาวิทยาลัยสู่ตำบลนั้น สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีจำนวนที่รับผิดชอบ 6 ตำบล ในเขตพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ 1)อำเภอหล่มสัก ตำบลตาลเดี่ยวและตำบลบ้านไร่ และ 2)อำเภอหล่มเก่า ตำบลวังบาล ตำบลนาแซง และตำบลตาดกลอย

            

ทั้งนี้ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ร่วมสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดเพชรบูรณ์ จากนั้น เดินทางไปยังวัดศรีฐานปิยาราม ตำบลวังบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานและกิจกรรมในพื้นที่ตำบลที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ