สศร.สร้างคุณค่าผู้สูงวัยเพิ่มทักษะวัยเกษียณเขียน "ตัวตน” (บนออนไลน์)

นายโกวิท ผกามาศ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยกำลังเป็นประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกันที่จะต้องกำหนดนโยบายในการรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.)โดยกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยได้จัดสรรเงินสนับสนุนโครงการวัยเกษียณเขียน ‘ตัวตน’ (บนออนไลน์) เพื่อพัฒนาความคิด คุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ และเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านและทันท่วงที โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงวัยที่เข้าร่วมโครงการ อายุระหว่าง 60 – 75 ปี ได้เรียนรู้แนวทางการสร้างความเป็นตัวตนให้เป็นที่รู้จักบนในโลกออนไลน์ และนำประสบการณ์ชีวิต และทักษะเชิงศิลปะไปสู่การสร้างเป็นสินค้าแก่ผู้บริโภคในโลกออนไลน์ และเกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลัง

ผอ.สศร. กล่าวอีกว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้เวลาหลังเกษียณ ฟื้นฟูศักยภาพและเสริมสร้างตัวตนใหม่ให้เกิดขึ้น โดยมีวิทยากรด้านงานเขียน อาทิ นายอนุชิต คำน้อย จากเพจ “คิ้วต่ำ” นายวิชญา โมฬีชาติ “ครูเบนซ์” วิทยากรจากคลินิกจิตวิทยา Mind's corner เชียงใหม่ นักจิตวิทยา นักพูด นักกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำงานเพื่อสังคมและกุศลสาธารณะมาช่วยเพิ่มทักษะการเขียนออนไลน์ ให้ชำนาญและสร้างสรรค์ก่อเกิดงานชิ้นใหม่ๆ โดยมีการจัดอบรมทั้งหมด จำนวน 4 ครั้ง ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ 1.การฟื้นฟูตัวตน ค้นหาจุดเด่น...สร้างตัวตนใหม่ 2. กระบวนการสร้างตัวตนจากงานเขียนบนโลกออนไลน์ 3.จาก characterต่อยอดสู่การสร้าง Branding  และ 4.จากcharacterต่อยอดสู่การสร้าง Branding ทั้งนี้มีนางงามพรรณ เวชชาชีวะ นักเขียนรางวัลซีไรต์ และผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นที่ปรึกษาโครงการ

 โครงการดังกล่าวมุ่งสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเตรียมวางแผนการใช้ชีวิตในบั้นปลาย ส่งเสริมการสร้างคุณค่าในตัวเองและให้ตระหนักว่า ผู้สูงอายุนั้นยังมีตัวตนในสังคม ตลอดจนเป็นการปูทางสร้างรายได้ ในอนาคตได้ ทั้งนี้สศร.สนับสนุนการต่อยอดด้วยการนำผลงานของผู้เข้าอบรมวัยเกษียณเขียนตัวตนบนออนไลน์' ปี 2565 มาจัดแสดงที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์กรุงเทพฯ จนถึงวันที่ 26 มิ.ย นี้