วันที่ 23 มิ.ย.65 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายธรรมนูญ บำรุงเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต ลงตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการแก้มลิงบ้านโคกโตนดพร้อมระบบผันน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานท้องถิ่น บริเวณฝายบ้านโคกโตนด ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมการประชุมคณะ คชก. ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นี้

ในช่วงบ่ายคณะฯ ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดการศึกษาโครงการฯ เพื่อเตรียมพร้อมการนำเสนอ คชก. ซึ่งประธานได้เน้นย้ำให้จัดทำรายงานการนำเสนอให้กระชับ ครบถ้วน ก่อนนำเสนอสรุปภาพรวมโครงการฯ ต่อนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 

สำหรับโครงการแก้มลิงบ้านโคกโตนดพร้อมระบบผันน้ำฯ หัวงานตั้งอยู่บริเวณฝายบ้านโคกโตนด ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในเขตจังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทที่มีการขุด ตัก หรือลอกกรวด ดิน ดินลูกรังและทรายบก ที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินกว่า 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร ซึ่งต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อง หากโครงการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำหรือแก้มลิง มีความจุประมาณ 200,000  ลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ให้กับพื้นที่ตำบลเชิงทะเล และตำบลเทพกระษัตรี รวมไปถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของชุมชนอีกด้วย