วันที่ 22 มิ.ย.2565 นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบห้องเรียนเสมือน Trang Learning สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2565 ในเรื่องของการพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาเพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัล เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

อีกทั้งปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหากับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในห้องเรียนปกติได้ จึงมีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม “ระบบเรียนรู้ตรังเสิร์นนิ่ง (Trang Learning System : TLS) ด้วยแนวคิด One Stop Service ที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาสามารถรับบริการต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน โดยไม่ต้องเดินทางมายังสถานศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกาจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาในระบบออนไลน์ ให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนตามเนื้อหาวิชาที่ครูสอน ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบจำนวนชั่วโมง กพช.ส่งใบงาน ผ่านระบบเรียนรู้ออนไลน์เพียงระบบเดียว (One Stop Service) ได้อย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ผู้เรียน สามารถเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึงทุกคน และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของทักษะด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ของครูที่มีไม่เท่ากัน ให้สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนแบบออนไลน์ได้อย่างเป็นระบบ สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานหรือติดตั้งระบบ โปรแกรมต่าง ๆ บนมือถือของครูและผู้เรียนให้สามารถเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึงทุถกคน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 150 คน 

 


 

...