ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า เพื่อรองรับโลกแห่งอนาคตที่นับวันจะมีการใช้เทคโลยีปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นในทุกด้าน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา จัดตั้ง "สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering Institute) ขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ ในการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับเทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังขาดแคลนในตลาดแรงงานนับหมื่นตำแหน่ง ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางให้นักศึกษาด้านไอที หรือเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละสถาบันได้เรียนร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในด้านต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนาสู่ประเทศนวัตกรรมต่อไปในอนาคต

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ เครื่องมือ และสถานที่ จากการระดมสร้าง infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ขึ้นมารองรับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่มสาขา AI Based Diagnosis อย่างเต็มรูปแบบที่ผ่านมา "สถาบันปัญญาประดิษฐ์มหิดล" (Mahidol AI Center) พร้อมต้อนรับนักศึกษาที่ร่วมหลักสูตรของสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering Institute) และจากทั่วประเทศ ณ ลาน Innovative Space ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ด้าน อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า รายวิชาในหลักสูตรของสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ณ 6 สถาบันเครือข่าย ทั้งในรูปแบบ online และ onsite โดยผู้ที่เริ่มต้นสมัครเรียนจากสถาบันใด จะได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันนั้นๆ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ "สถาบันปัญญาประดิษฐ์มหิดล" (Mahidol AI Center) ที่ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ยังพร้อมด้วยระบบซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในการประมวลผลขั้นสูง และจัดการ Big Data ต่างๆ เช่น Nvidia A100 80gb และ 40gb รุ่นละสองระบบ ร่วมกับ Infiniband และหน่วยความจำขั้นสูง DNN Storage ขนาด 1TB  ตลอดจนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ทันสมัย และจำเป็นต่อการเรียนรู้ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับและสนับสนุนการเรียน การสอน และบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี AI อย่างครบครัน

ทั้งนี้การลงทุนผลิตบัณฑิตทางด้านไอทีเพื่อรองรับเทคโนโลยี AI ถือเป็นหนึ่งในการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่ามากที่สุดในขณะนี้ ซึ่งบัณฑิตแต่ละราย จบมามีงานรองรับแน่นอน อีกทั้งมีรายได้ที่สูงกว่าบัณฑิตในสาขาอื่นๆ หลายเท่า อย่างไรก็ตาม คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งเป้าหมายผลิตบัณฑิตร่วมหลักสูตรสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ได้รุ่นละประมาณ 20 ราย ภายในระยะเวลาประมาณ 3 ปีครึ่งของหลักสูตร และคณะฯ จะเสนอให้มีการเพิ่มกำลังการผลิตบุคลากรในหลักสูตรบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ที่ต้องการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ต่อไปในอนาคตอีกด้วย